Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom do 2050. godine

Ažurirani Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022.

Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem

Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. s pogledom do 2050.

Prijelazni nacionalni plan Republike Hrvatske

Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.