Ocjena o potrebi provedbe strateške procjene (OSPUO)

Ocjena o potrebi provedbe strateške procjene (screening)

Za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa za koje je Zakonom o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13, 153/13 i 78/15, u daljnjem tekstu: Zakon) određena obveza provedbe strateške procjene, provodi se postupak ocjene o potrebi strateške procjene. Ocjena se provodi na način propisan Zakonom i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ('Narodne novine', broj 3/17).

Postupak ocjene uključuje postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu, informiranje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike odnosno nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o provedenoj ocjeni te postupak donošenja odluke.

Nadležno tijelo za provedbu ocjene je središnje tijelo državne uprave nadležno za područje za koje se strategija, plan i program donosi na državnoj razini, odnosno izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave. Nadležno tijelo provodi postupak ocjene u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike odnosno županijskim upravnim tijelom nadležnim za zaštitu okoliša.

Javnost se informira sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ('Narodne novine', broj 64/08).

 

Donesene Odluke

Plan o izmjenama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.