IPA 2010 projekt - Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš na regionalnoj i lokalnoj razini

Publikacije: 

 - Prilog I. Smjernice za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu

 - Prilog II. Smjernice za primjenu pogodnih alata za analizu