PUO postupci 2019.

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Sipina-Hum

Rekonstrukcija uzletno-sletne staze Zračne luke Brač u Općini Pučišća

Nova državna cesta DC42, dionica Saborsko – Rakovica, na području općina Saborsko i Rakovica, Karlovačka županija

Autocesta A7, dionica Selce – Novi Vinodolski, na području gradova Crikvenica i Novi Vinodolski, Primorsko-goranska županija

Luka Karigador-Brtonigla

Izmještanje državne ceste DC37 u mjestu Gora, Grad Petrinja

Eksploatacija ugljikovodika na plinsko-kondenzatnom polju 'Zalata-Dravica', Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska županija