PUO postupci 2018.

Ribarska luka u Veloj Luci, Dubrovačko-neretvanska županija

Sustav javne vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Biograd

Luka nautičkog turizma Pašman s pristupnom cestom i šetnicom

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na budućim eksploatacijskim poljima 'Gradić', 'Lisičić II', 'Uskok II', 'Pločasti kamen' i 'Hula kamen', Grad Benkovac

Mala hidroelektrana Konavle, Općina Konavle

Građevina za gospodarenje otpadom (skladištenje i obrada) u k.o. Pračno, Grad Sisak

Povećanje kapaciteta uzgajališta tune na lokaciji pod Mrđinom s jugozapadne strane otoka Ugljana, Općina Kali, Zadarska županija

Sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pula Centar

Izgradnja drugog kolosijeka, obnova i modernizacija pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Obilaznica Nedelišća i Pušćina, Međimurska županija

Južna zaobilaznica Grada Nova Gradiška, od županijske ceste ŽC4157 do županijske ceste ŽC4156 s rotorom – dionica II, Brodsko-posavska županija

Izgradnja prometnice u dijelu naselja Babino Polje – predio uvala Sutmiholjska, Općina Mljet

Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – karlovačko područje

Rekonstrukcija i dogradnja građevine za preradu starog papira i povećanja kapaciteta postrojenja DS Smith Belišće Croatia d.o.o. , Grad Belišće

Golf igralište Stancija Grande – Savudrija, Grad Umag

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Vilinjak', Splitsko-dalmatinska županija

Sustav navodnjavanja Bunina na površini 127 ha na području Grada Vrgorca

Povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe uz otok Galičnjak u Općini Mljet do 640 t/god

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Privija“ s betonarom i asfaltnom bazom, Općina Dugopolje, Splitsko-dalmatinska županija

Građevine za intenzivni uzgoj peradi kapaciteta 50 000 komada pilenki u jednom proizvodnom ciklusu na k.č. 2662 i 2663 k.o. Selnik, Općina Sveti Đurđ, Varaždinska županija

Sustav javne vodoopskrbe te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Dubrovnik

Obrada opasnog i neopasnog medicinskog otpada postupkom parne sterilizacije u Jastrebarskom

Postrojenje za recikliranje otpadnog grita iz brodogradnje na k.č. 121/266 k.o. Zaton Obrovački, Općina Jasenice

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Šandrovac', Općina Đulovac

Mala hidroelektrana 'Otočac' ukupne snage 1,8 MW, Grad Otočac

Eksploatacija ciglarske gline na postojećem eksploatacijskom polju 'Cerje Tužno'

Obilaznica grada Umaga

Rekonstrukcija nautičke luke i luke za javni promet Bunarina, Grad Pula

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Hrvatski Leksovac - Karlovac