PUO postupci 2017.

Rekonstrukcija peradarnika i povećanje kapaciteta uzgoja na postojećoj farmi konzumnih nesilica u Donjoj Stubici, Grad Donja Stubica

Eksploatacija gipsa na eksploatacijskom polju 'Stipanovića greben' na području Grada Sinja

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Beavec-Voz u svrhu sanacije eksploatacijskog polja

Državna cesta DC8, dionica čvor TTTS - čvor Stara Podstrana - čvor Krilo Jasenice - čvor Dugi Rat - most Cetina s pristupnim cestama

Građevina za intenzivan uzgoj peradi ukupnog kapaciteta 60 000 purana u jednom proizvodnom ciklusu na k.č. 184, k.o. Trnjani, Općina Garčin

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena 'Draga'

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju tehničko-građevnog kamena 'Slapnica' u funkciji prostorno-oblikovno-tehničke sanacije

Športsko-rekreacijski centar s golf igralištem Srđ

Brza cesta Pleternica - Požega - Brestovac

Državna cesta DC206 (obilaznica Krapine - Tkalci II)

Izmjena zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi SAMITA KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 koka nesilica u proizvodnom ciklusu u naselju Reka, Grad Koprivnica

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Razbojište, nastavak odlaganja neopasnog otpada i izgradnja kompostane i reciklažnog dvorišta za građevni otpad, Općina Perušić

Izmjena zahvata prihvatnog terminala za UPP na otoku Krku uvođenjem faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a

Državna cesta D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na ekspoatacijskom polju 'Duboka draga', Grad Kaštela

Terminal za brodove na kružnim putovanjima, centralne garažno-poslovne građevine i autobusnog kolodvora unutar obuhvata luke Dubrovnik-Gruž, Grad Dubrovnik

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Vid', Grad Kaštela

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Vedro', Grad Kaštela

Sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vir

Golf igralište Stancija Grande – Savudrija, Grad Umag, Istarska županija

Luka nautičkog turizma Pašman s pristupnom cestom i šetnicom, otok Pašman

Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za preradu mesa te rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bedenica, Zagrebačka županija

Hidroelektrana Senj 2

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena i tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Priorice na području Grada Sinja

Uzgajalište tuna kapaciteta 1500 t/god kod otoka Balabra u Šibensko-kninskoj županiji

Rekonstrukcija, uređenje i modernizacija ribnjaka Podunavlje u općini Bilje

Građevina za intenzivan uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 1 900 mjesta za tovljenike, Grad Čakovec

Povećanje kapaciteta postojećih građevina za intenzivni uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č. 736/3, k.o. Raven, Grad Križevci

Izmjena terminala tekućih tereta u luci Ploče

Povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe uz Dugi otok između rtova Žman i Gubac, kapaciteta do 3 000 t/god

Postrojenje za proizvodnju bioetanola druge generacije u Rafineriji nafte Sisak

Građevina za intenzivni uzgoj svinja 'Farma Klisa' ukupnog kapaciteta 9000 mjesta za tovljenike, Općina Erdut

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju 'Tori', Općina Peteranec

Eksploatacija ciglarske gline na budućem eksploatacijskom polju Ervenica na području Grada Vinkovaca

Mala hidroelektrana Budak na rijeci Lici, Grad Gospić

Izmjena zahvata građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 4 200 mjesta za tovljenike, Općina Dubrava

Farma za uzgoj pilenki nesilica lakih linija u Volavju

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Gusta Vala, asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta Vala

Povećanje kapaciteta postojećih građevina za intenzivni uzgoj svinja na ukupni kapacitet 2800 mjesta za tovljenike na k.č. 518, k.o. Gudovac, Grad Bjelovar

Hidroenergetski sustav Kosinj

Dogradnja morske luke otvorene za javni promet u naselju Bol na otoku Braču

Vodnogospodarsko uređenje i višenamjensko korištenje ritova na području općina Lovas i Tompojevci

Postrojenje za proizvodnju solarnih panela na području Općine Bistra

Obilaznica Grada Pleternice

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Glavice na području Općine Slivno