PUO postupci 2016.

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Vidak', Općina Đelekovec

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena i tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Dragonjik na području Općine Nerežišća

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Bujakovac na području Općine Muć

Rekonstrukcija postojeće luke i dogradnja luke nautičkog turizma 'Eko marina Tučepi' i uređenje kupališta s uljevom korita bujice 'Suhi potok' u Tučepima

Sustav navodnjavanja Vransko polje - I. faza

Eksploatacija mineralnih sirovina na budućim eksploatacijskim poljima arhitektonsko-građevnog kamena 'Katarina' i 'Sveti Ante-Zadar' na području Grada Benkovca

Međunarodni plinovod Kovri - Koper DN 300/50 bar (hrvatski dio plinovoda)

Građevina za intenzivni uzgoj svinja 'Farma Haljevo' ukupnog kapaciteta 2 800 krmača na k.č. 1304, 303/1, 303/2, 303/3 i 303/4 k.o. Čeminac, Općina Čeminac

Podravska brza cesta, dionica: Suhopolje – Slatina

Golf igralište 'Stancija Grande' s pripadajućim građevinama na području Općine Vrsar

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada 'Peterkov Laz' na dijelu k.č. 2054 k.o. Gerovo, Grad Čabar

Podzemno skladište plina Grubišno Polje s izgradnjom osam novih radnih bušotina, Grad Grubišno Polje

Brza cesta granica Republike Mađarske - Virovitica - Okučani - granica BiH, dionica Okučani - granica BiH

Mala hidroelektrana Zelena na rijeci Bednji u Gradu Ludbregu

Spojna cesta obilaznice Velike Gorice i Zračne luke Zagreb

Izmjena zahvata građevina za intenzivan uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 22700 tovljenika, Darda

Vjetroelektrana Svilaja ukupne snage do 85 MW

Linija za vertikalno izvlačenje bakrene žice, Općina Jakovlje

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena i tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Kalina na području Općine Pučišća na otoku Braču

Rekonstrukcija međunarodnog plinovoda Rogatec - Zabok DN 500/50 bara

Rekonstrukcija regionalnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50 bara

Naselje turističke namjene 'Široki rat' ukupne površine 12,5 ha na području Grada Staroga Grada na otoku Hvaru

Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok

Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Aglomeracija Pula Sjever

Autocesta A11 Zagreb - Sisak, dionica prijelaz preko Ranžirnog kolodvora i spoj na Sarajevsku cestu te izgradnja i rekonstrukcija Sarajevske ceste

Akumulacija Čikola

Reverzibilna hidroelektrana Vrdovo, Splitsko-dalmatinska županija

Eksploatacija arhitektonsko - građevnog i tehničko - građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Sveti Juraj - Petrada Glave' na području Općine Selca, otok Brač

Autocesta A5: granica Rep. Mađarske - Beli Manastir - Osijek - Svilaj (koridor Vc), dionica granica Rep. Mađarske - Beli Manastir i dionica Beli Manastir - Osijek

Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada 'Diklo', Grad Zadar

Izgradnja podravske brze ceste, dionica: čvor Našice - čvor Čepin

Povećanje kapaciteta postojećih građevina za intenzivni uzgoj svinja na ukupni kapacitet 1000 mjesta za krmače i 1512 mjesta za nazimice i tovljenike na k.č. 3982/3 k.o. Belica, Općina Belica

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Žervanjska na području Grada Orahovice

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju Kite - Vučje brdo - Plano na području Grada Trogira

Unaprjeđenje, obnova i izgradnja drugog kolosijeka te izgradnja nove dvokolosiječne željezničke pruge na dionicama željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Novska

Dalekovod 2x400 kV Hrvace - Konjsko s rasklopištem TS Hrvace 400/110 kV

Izgradnja brze ceste čvor Mravinci - čvor TTTS

Eksploatacija mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju arhitektonsko-građevnog kamena 'Kršine', Grad Šibenik

Farma konzumnih koka nesilica kapaciteta 100.000 komada u naselju Donja Bačuga, Grad Petrinja

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena kao primarne sirovine i tehničko-građevnog kamena kao sekundarne sirovine na eksploatacijskom polju Pliskovo na području Grada Benkovca

Izmjena zahvata građevina za intenzivni uzgoj svinja 'Farma Gaj' ukupnog kapaciteta 2800 krmača, Općina Draž

Izmještanje državne ceste D110 na Ugljanu

Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskim poljima Stružec, Mramor brdo, Voloder i Okoli

Spojni plinovod od PČ Dugopolje do OPČS Peruća DN 500/75

Kombi kogeneracijska plinska elektrana (KKPE) Peruća

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju 'Gornje Grmlje', Općina Legrad