PUO postupci 2014.

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju Dolenšćak na području općine Sveti Đurđ

Nova operativna obala za područje Batahovina u luci Dubrovnik (Gruž), Grad Dubrovnik

Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Čepelovac-Hampovica

Magistralni plinovod Kozarac - Slobodnica DN 800/75 bar duljine 128,39 km

Luka posebne namjene - luka nautičkog turizma Sveta Katarina Monumenti u Puli

Farma svinja Breštanovci 1 kapaciteta 3000 krmača i Farma svinja Breštanovci 2 kapaciteta 3000 krmača, Općina Crnac

Rekonstrukcija Zračne luke Zadar

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Zvečaj', Grad Duga Resa

Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica s pripadajućim sustavom odvodnje, Grad Velika Gorica

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućim eksploatacijskim poljima 'Dalma-Dolit' i 'Dolit-Marasović' na području Grada Omiša

Magistralni plinovod Zabok - Lučko DN 700/75 bar

Magistralni plinovod Bosiljevo - Karlovac DN 700/75 bar

Magistralni plinovod Karlovac - Lučko 500/75 bar

Međunarodni plinovod Rogatec (SLO) - Zabok DN 700/75 bar

Eksploatacija gipsa na budućem ekspoatacijskom polju 'Begluci', Općina Gračac

Podzemno skladište plina Okoli s izgradnjom novih radnih bušotina Ok-62 i Ok-63, rekonstrukcijom kompresorske stanice i izgradnjom sustava za zbrinjavanje slojne vode

Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge M601 Vinkovci - Vukovar (I. faza)

Izmjena centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije (CGO) 'Bikarac' - ugradnja mehaničko-biološkog postrojenja za obradu otpada (MBO)

Rekonstrukcija postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada u Varaždinu

Južna obilaznica Knina

Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zabok, čvor Kašina - čvor Zlatar Bistrica

Proširenje luke nautičkog turizma ACI marina Dubrovnik

Izmještanje državne ceste D209 - obilaznica Šenkovec

Izgradnja dionice pruge Hrvatski Leskovac - Josipdol

Vjetroelektrana Rujnica, Općina Kula Norinska

Obilaznica naselja Janjina na poluotoku Pelješcu

Obilaznica naselja Potomje i Pijavičino na poluotoku Pelješcu

Brza cesta Varaždin - Ivanec - Krapina

Državna cesta Bobovica (A3) - Prigorje Brdovečko (D 225)

Dalekovod DV 2x400 kV KKE Osijek - TS Ernestinovo

Magistralni plinovod Kneginec - Varaždin II DN 300/50 bar

Magistralni plinovod Omanovac - Daruvar DN 150/50 bar

Izgradnja istočne obilaznice Novog Marofa

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Kotaca', Općina Smokvica

Nova kombi kogeneracijska elektrana kao zamjenska građevina za blok A u EL-TO Zagreb

Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica

Ugostiteljsko-turistička zona i luka nautičkog turizma na lokaciji 'Sestrice', Općina Dubrovačko primorje

Postrojenje za intenzivno držanje kokoši nesilica - 'Farma koka nesilica Korođgrad', Općina Antunovac

Autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, čvor Sveta Klara na Zagrebačkoj obilaznici

Zračna luka Dubrovnik, Općina Konavle

Magistralni plinovod Bosiljevo - Sisak DN 1000/100 bar

Proizvodna građevina - sirana u naselju Oklaj, Općina Promina

Uzgajalište bijele ribe kapaciteta 2555 t na lokaciji Lamjana u zoni Z2, Općina Kali

Uzgajalište bijele ribe kapaciteta 1101 t u uvali Velo žalo, Dugi otok, Općina Sali

Igralište za golf Larun s pripadajućim građevinama, Općina Tar-Vabriga

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Podvlaštica', Općina Orebić

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Gradusa', Općina Sunja

Luka otvorena za javni promet u Pakoštanima

Nova peć za proizvodnju posebne vrste aluminatnog cementa kapaciteta 26 000 t/god unutar kruga postojeće tvornice cementa Calucem u Puli

Građevina/postrojenje za fizikalno-kemijsku obradu i kondicioniranje otpada CIAK d.o.o.

Nova luka Sisak