Prekogranični postupci procjene utjecaja zahvata na okoliš

Postrojenje za kemijski tretman opasnog otpada, sanacija gudronske lagune i njena priprema za odlaganje solidifikata na lokaciji u krugu „Rafinerije nafte Brod“ A.D., Općina Brod, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina