Izdavanje upute o sadržaju studije

Izdavanje upute o sadržaju studije (scoping) 
Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/1378/15 i 12/18) propisano je u članku 86. da nositelj zahvata može, prije izrade studije o utjecaju na okoliš, zatražiti od nadležnog tijela (Ministarstvo za zahvate iz Priloga I. i II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ('Narodne novine', broj 61/14 i 3/17)  ili upravno tijelo u županiji odnosno u Gradu Zagrebu za zahvate iz Priloga III.) da mu s obzirom na planirani zahvat izda uputu o sadržaju studije. Sadržaj zahtjeva, postupak po zahtjevu i sadržaj upute detaljnije su propisani u člancima 28. – 30. te Prilogu VI. koji je sastavni dio Uredbe.

Nadležno tijelo, ovisno o obilježjima zahvata, dostavlja zahtjev nositelja zahvata tijelima i/ili osobama određenim posebnim propisima te jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave na čijem području se zahvat planira realizirati. Ta tijela i/ili osobe dostavljaju svoja mišljenja glede budućeg sadržaja studije. Pored toga, nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu i poziva na davanje mišljenja u trajanju od 30 dana. Prije izdavanja upute o sadržaju studije, nadležno tijelo razmatra sva prispjela mišljenja i informira javnost i zainteresiranu javnost o sadržaju izdane upute.

 

Poboljšanje uvjeta plovnosti rijeke Save od rkm 329 do rkm 315 i rkm 312+200 do rkm 300 kako bi se osposobila do razine međunarodnog plovnog puta IV. klase plovnosti

Produljenje i rekonstrukcija uzletno-sletne staze zračnog pristaništa Brač

Mala hidroelektrana Konavle, Općina Konavle

Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja

Rekonstrukcija i dogradnja Zračne luke Pula

Rekonstrukcija i dogradnja Zračne luke Zadar

Terminal za ukapljeni plin na otoku Krku

Proširenje Zračne luke Dubrovnik

Višenamjenski hidrotehnički sustav Osijek

HE Senj 2

HE Kosinj

Golf igralište 'Plava i Zelena laguna'