OPUO postupci 2019.

Revitalizacija potoka Jezerčica u turističke svrhe, na području Varaždinske i Međimurske županije

Uređenje korita rijeke Drave

Privođenje eksploataciji bušotine Bačkovica-1 na eksploatacijskom polju ugljikovodika Bačkovica

Fotonaponska elektrana Nova Gradiška (500 kW) na području Grada Nova Gradiška

Sustav navodnjavanja Čepić polje, Općina Kršan

Izgradnja dijela lokalne ceste i nadvožnjaka na kraku čvora Dugopolje autoceste A1 Zagreb – Split - Dubrovnik, Općina Dugopolje

Izgradnja krematorija na Centralnom groblju u Osijeku

Objekt za klanje papkara, rasijecanje mesa papkara, proizvodnju mesnih pripravaka i preradu mesa, Gospodarska zona Kukuzovac, Grad Sinj

Magistralni vodoopskrbni cjevovod Blinjski Kut - Sunja

Luka nautičkog turizma - marina Podgora

Infrastrukturna modernizacija koja uključuje izgradnju i rekonstrukciju dijela objekata unutar kompleksa Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, Grad Zagreb

Infrastrukturna modernizacija rekonstrukcijom istraživačke postaje Martinska Instituta Ruđer Bošković u uvali Martinska na području grada Šibenika, Šibensko-kninska županija

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i sustav odvodnje naselja Vinski Vrh u Općini Netretić

Postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje naselja Krasica, Grad Buje

Izgradnja prometnice od graničnog prijelaza Čepikuće do spoja s državnom cestom DC8 u naselju Kručica u Općini Dubrovačko primorje

Nastavak eksploatacije tehničko-građevnog kamena na smanjenom eksploatacijskom polju 'Jovac', Općina Feričanci

Sanacija napuštenog eksploatacijskog polja Markuševec u Parku prirode Medvednica

Rekonstrukcija i dogradnja pristana i trajektne rampe na otoku Susku – III. i IV. faza

Produženje lukobrana i gatova u luci Senj, Ličko-senjska županija

Dogradnja luke Medveja, Općina Lovran

Rekonstrukcija postojeće mlinice na području Općine Sunja u malu hidroelektranu (snage 150 kW)

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda vrha Medvednice, Grad Zagreb

Rekonstrukcija raskrižja Kovčanje i Poljana na državnoj cesti DC100 i izgradnja dužobalne šetnice i biciklističke staze, Grad Mali Lošinj

Rekonstrukcija državne ceste DC113, dionica Supetar-Nerežišća od km 5+800 do km 8+100 (od križanja Donji Humac do početka križanja za Nerežišća), Splitsko-dalmatinska županija

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Orubica, Općina Davor

Izmjena zahvata izgradnje državne ceste čvor 'Donja Zdenčina (A1) - most na Kupi kod Lasinje', Zagrebačka županija

Fotonaponska elektrana Vrbnik (4,5 MW) na području Općine Biskupija, Šibensko-kninska županija

Rekonstrukcija dijela ribnjaka Narta na području Općine Ivanska, Bjelovarsko-bilogorska županija

Sustav javne odvodnje otpadnih voda aglomeracije Jakovlje

Rekonstrukcija dijela ribnjaka Jasinje na području općina Brodski Stupnik, Sibinj i Bebrina, Brodsko-posavska županija

Fotonaponska elektrana Pliskovo (5 MW) s priključnim SN vodom i pristupnom prometnicom Općina Biskupija, Šibensko-kninska županija

Postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje naselja Ružići u Općini Sveta Nedjelja

Crpljenje podzemnih voda za sustav navodnjavanja Belica

Postrojenje za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje i vodoopskrbnog sustava na području Općine Bosiljevo

Dogradnja luke otvorene za javni promet Sutivan

Pristupna infrastruktura za Industrijsko-logističku zonu Kutina, Grad Kutina

Sanacija i uređenje zaštitnog pera u naselju Duće, Općina Dugi Rat

Rekonstrukcija podmorske 110 kV kabelske veze Hvar - Korčula

Proširenje plaže Vruja u Malinskoj, Općina Malinska-Dubašnica

Crpljenje podzemne vode iz istražno-eksploatacijskog zdenca na k.č. br. 91 k.o. Vođinci

Sustav odvodnje od radne zone Ravča do sustava odvodnje Grada Vrgorca

Crpljenje podzemne vode za tehnološke potrebe na farmi muznih krava Krndija d.o.o., Općina Punitovci

Pješački viseći most Slovin, Grad Slunj

Rekonstrukcija i dogradnja trajektnog pristaništa Žigljen, Grad Novalja

Obnova i revitalizacija dvorca Khuen-Belassy u Nuštru

Priključenje postojećih bušotina Gr-1Z i Gr-2Z za inicijalno crpljenje prirodnog plina iz eksploatacijskog polja ugljikovodika 'Grubišno Polje' u svrhu izgradnje podzemnog skladišta plina, Bjelovarsko-bilogorska županija

Izmjene na zahvatima na sustavu vodoopskrbe i odvodnje - Projekt Zagreb 2018

Uređenje luke otvorene za javni promet Vrgada

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Lovornik', Grad Ploče

Izgradnja studentskog kampusa Nova Gradiška

Izmjena zahvata postrojenja za preradu maslina u maslinovo ulje na OPG Ivan Perica dogradnjom mastolova i izgradnjom biološkog pročistača tehnoloških otpadnih voda

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda

Rekonstrukcija državne ceste DC7 (zaobilaznica Slavonskog Šamca)

Izmjena položaja uzgojnih polja i veličine kaveza za uzgoj bijele ribe u zoni za marikulturu Košara, Zadarska županija

Izmjena sustava vodoopskrbe na distribucijskom području Krapina, podsustav Radoboj

Sunčana elektrana 'Sukošan' na području Općine Sukošan

Sustav odvodnje područja Općine Pisarovina - podsustav Donja Pisarovina

Sanacija šetnice oko ribnjaka u Sumpetru, Općina Dugi Rat

Zamjena toplinske mreže za područje Zagreba