OPUO postupci 2018.

Uređenje plaže Benačica u naselju Bol, otok Brač

Luka lokalnog značaja – trajektno pristanište u uvali Boci, otok Zlarin

Rekonstrukcija zgrade za obradu dehidriranog mulja na postojećem centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Zaprešić

Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada 'Crkvište', Grad Pakrac

Izgradnja dalekovoda DV 110 kV Vodice - Kapela, Šibensko-kninska županija

Izgradnja nerazvrstanih cesta s pripadajućom infrastrukturom i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2 te spoja Radne zone Marišćina i Poslovne zone Kunfin, Općina Viškovo

Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže novih ulica u Savskoj Vesi, Grad Čakovec

Vodovod Vujići, Grad Karlovac

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Sović-Laz', Grad Delnice

Izgradnja dalekovoda 2x400kV Cirkovce - Pince, dionica k.o. Sveti Martin na Muri

Izgradnja uljare s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, Općina Tar-Vabriga

Uređenje dijela obale u ulici Obala Petra Krešimira IV u naselju Betina, 3. dionica, na k.č.z. 13459/11 (nastala od 13459/1) k.o. Murter-Betina

Glavni opskrbni vodovod i distributivna vodoopskrbna mreža naselja Makloševac, Ceremošnjak i Granice, Grad Našice

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Dusina i Otrić-Seoci sa zajedničkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Dusina i Otrić-Seoci

Izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda turističko-sportskog centra Korana u naselju Donji Velemerić na području Općine Barilović

Građevina infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – molo, 2. skupine u luci javnog prometa Červar Porat, IV. faza, Grad Poreč

Izmjena zahvata 'čvor Šibenik-Podi' na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

Sustav odvodnje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda naselja Katarina u Općini Pićan

Sustav vodoopskrbe i odvodnje s rekonstrukcijom ulica te izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Sveti Juraj, Grad Senj

Uređenje Centra izletničkog turizma uz stari tok Drave (CIT Drava), Općina Sveta Marija

Punionica izvorske vode Utinja Vrelo, Općina Vojnić

Poboljšanje i razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci

Uređenje plaže Jazina 2 i rekonstrukcija dijela lokalne prometnice u Tisnom

Vodovodna i kanalizacijska mreža područja Zavrtje u Nedelišću

Uređenje obale u Rogoznici - predio Zatoglav

Istražna bušotina Jankovac (Jan-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja unutar istražnog prostora ugljikovodika Drava-02, Općina Sokolovac

Izrada i privođenje eksploataciji bušotina Ika B duboka, Ika-C, Ilena-2 i Ira-1DIR te izgradnja eksploatacijskih platformi Ika C, Ilena i Ira na eksploatacijskom polju ugljikovodika 'Sjeverni jadran'

Izmjena zahvata sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Daruvar, Grad Daruvar

Uređenje i proširenje plažne površine ispred hotela Amfora, Grad Hvar

Izmjena zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Mali Čardak'

Dogradnja postrojenja za pripremu vode za piće Rakonek, Istarska županija

Sanacija i zatvaranja odlagališta otpada 'Ajdanovac', Vrgorac, Splitsko-dalmatinska županija

Rekonstrukcija i dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split, Grad Split

Izmjena zahvata sanacije odlagališta komunalnog otpada 'Ćuić-brdo' izgradnjom reciklažnog dvorišta za komunalni otpad i reciklažnog dvorišta za građevni otpad, Općina Rakovica

Građevina športsko-rekreacijske namjene, Škola nogometa i stadion NK Osijeka na k.č.br. 9121/32 k.o. Osijek

Proširenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brajkovići - Trviž (za naselja Cvitani i Mala Traba)

Izmjena eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Rupa' spuštanjem u dubinu, Istarska županija

Uređenje plaže Maslinica od Punte prema Teplom boku, Općina Šolta

Uređenje šetnice plaže Stomorska - predio Veli Dolac, Općina Šolta

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Lumbarda – uvala Sutivan, Općina Lumbarda

Mala hidroelektrana Vinodol Dolac snage 4,3 MW na području Vinodolske doline, Primorsko-goranska županija

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Općini Vojnić

Most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice, Karlovačka županija

Sunčana elektrana DRAVA izlazne snage 6,2 MW na području Grada Osijeka

Magistralni vodoopskrbni sustav od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija

Sportska luka Arbun, Grad Makarska

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Gornja Jelvica, Općina Brinje

Izmjena zahvata odlagališta otpada 'Piškornica' ugradnjom aktivnog sustava otplinjavanja na k. č. 3082/60, 3082/62, 3037/1, 3037/2 i 3037/3, k. o. Koprivnički Ivanec, Općina Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačka županija

Postrojenje za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 15 t/dan na k.č. 2777 k.o. Pleternica, Grad Pleternica, Požeško-slavonska županija

Izgradnja nove luke Korčula na lokaciji Polačišta

Eksploatacija geotermalne vode na budućem eksploatacijskom polju „Sveta Nedelja“, Zagrebačka županija

Povećanje kapaciteta uzgojilišta bijele ribe s 40 t na 85 t godišnje kod otoka Iža u Zadarskoj županiji

Luka nautičkog turizma Promajna

Istražne bušotine na istražnom prostoru geotermalne vode „Ferdinandovac-1“, Općina Novo Virje i Općina Ferdinandovac, na području Koprivničko-križevačke županije

Istražne bušotine na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec-Kutnjak“, Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija

Istražne bušotine na istražnom prostoru geotermalne vode „Kotoriba“, Općina Kotoriba i Općina Donja Dubrava, na području Međimurske županije

Cesta Pučišća-Povlja, Splitsko-dalmatinska županija

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada „Baštijunski brig“, Grad Biograd na Moru, Zadarska županija

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Hripe“, Općina Murter-Kornati, Šibensko-kninska županija

Prenamjena postojeće građevine (armiračka radionica) u građevinu za skupljanje i skladištenje otpadnog željeza, ostalog metalnog i nemetalnog otpada na lokaciji Našićka 1 u Belom Manastiru na k.č. 3040/4 k.o. Beli Manastir

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada „Sović-Laz“, Delnice, izgradnjom plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest

Korištenja srednjeg loživog ulja (LUS-II) kao isključivog tehnološkog goriva u tvornici za proizvodnju klinkera i cementa „Sv. Juraj“, CEMEX Hrvatska d.d., Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija

Korištenja srednjeg loživog ulja (LUS-II) kao isključivog tehnološkog goriva u tvornici za proizvodnju cementa „10. kolovoz“, CEMEX Hrvatska d.d., Općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija

Korištenja srednjeg loživog ulja (LUS-II) kao isključivog tehnološkog goriva u tvornici za proizvodnju klinkera i cementa „Sv. Kajo“, CEMEX Hrvatska d.d., k.o. Solin, Grad Solin, Splitsko-dalmatinska županija

Trajektno pristanište Perna, poluotok Pelješac

Izmjena zahvata rekonstrukcije i sanacije odlagališta otpada 'Vijuš-Jug', Grad Slavonski Brod

Sustav vodoopskrbe i odvodnje te UPOV na području naselja Zaton

Izmjena zahvata prerade ribe u tvornici Mirna d.d. iz Rovinja, Istarska županija, povećanjem kapaciteta proizvodnje sa sadašnjih 16,7 t/dan na planiranih 23 t/dan

Izmjena sanacije s nastavkom odlaganja na odlagalištu komunalnog otpada 'Prapatna', Općina Jelsa, Splitsko-dalmatinska županija

Uređenje luke Porat na otoku Krku

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Jandrin grm', Općina Novigrad Podravski, Koprivničko-križevačka županija

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Hatačanova', Općina Virje, Koprivničko-križevačka županija

Rekonstrukcija državne ceste DC38, dionica 001, od km 28+400 (most Orljavac) do km 29+000, Požeško-slavonska županija

Izmjena zahvata sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Gospić

Rekonstrukcija i prenamjena poljoprivredne građevine u pivovaru u k.o. Zelina, Biškupec Zelinski

Izmjena eksploatacije građevnog pijeska i šljunka djelomičnim produbljivanjem površinskog kopa na eksploatacijskom polju Vukovina, Velika Gorica

Regulacija kanala Črnac, područje Karlovačke i Zagrebačka županije

Izmjena zahvata sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima

Uspostava nužne zaštite od štetnog djelovanja erozije prema dalekovodnim stupovima na lijevoj obali rijeke Drave na rkm 251, Varaždinska i Međimurska županija

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada 'Jelenčići V' – FAZA IV., na k. č. 3827/3, k. o. Zabrežani i k. č. 2938/3, k. o. Pazin, Grad Pazin

Sustav javne vodoopskrbe naselja Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac-Ive, Starine i Blatnica na području Općine Štefanje

Izmjena eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Oblik

Nasipavanje morske obale za potrebe izgradnje crkve i župnog dvora u Segetu Donjem

Rekonstruirana i dograđena luka nautičkog turizma Lumbarda, Općina Lumbarda

Odmorište 'Brnistra' (Naklice) na državnoj cesti DC70, Grad Omiš

Izmijenjena trasa 3. dionice istočne obilaznice Bjelovara, od km 3+440 do km 4+440, Grad Bjelovar

Utok Raše u more - produbljivanje luke Bršica

Rekonstrukcija i proširenje plaže Kostanj u Rijeci

Rekonstrukcija državne ceste DC33, dionica Knin - Drniš

Poboljšanje i razvoj vodno komunalne infrastrukture na uslužnom području komunalnog gospodarstva Park d.o.o., Donji Miholjac

Postavljanje umjetnih podvodnih grebena u priobalju Umaga

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Sveta Ana i Mičetinac, Grad Đurđevac

Uređenje obalnog pojasa Brigi-Lokvice u Trogiru

Izmjena zahvata vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Popovača

Crpljenje podzemne vode iz istražno-eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č.br. 420 k.o. Požega

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Loznati na otoku Cresu

Rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Kumrovec

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenje za solarno sušenje mulja - UPOV Poreč-sjever

Opremanje mikro pivovare u Vukovaru

Rekonstrukcija i dogradnja filtra sabirne komore u postojećem postrojenju KNAUF INSULATION d.o.o., Novi Marof

Uređenje obalnog pojasa Baška, Općina Baška, otok Krk

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Moseć, Grad Drniš, Šibensko kninska županija

Mala hidroelektrana Jadro na rijeci Jadro

Crpljenje podzemne vode iz nove bušotine 'EZ-1' na k.č.br. 1386/2 k.o. Rečica

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Rajić

Izgradnja novog groblja Žegoti u Kastvu

Uklanjanje nanosa na utoku Rječine u more

Izgradnja dodatnog podmorskog cjevovoda na spoju vodoopskrbnih sustava Omiša i Brača

Sustav odvodnje i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Sirova Katalena, Grad Đurđevac

Izgradnja gospodarske farme – staje muznih krava sa spremištem poljoprivredne mehanizacije, horizontalnim silosima te bunarom za crpljenje podzemne vode na k.č. 2767 k.o. Preseka

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Selce na području Grada Crikvenice

Izmijenjeni pomorsko putnički terminal u Veloj Luci, Dubrovačko-neretvanska županija

Povećanje kapaciteta crpljenja podzemne vode na k.č.br. 4023 k.o. Poreč

Izmjena zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Loskunja, Općina Krnjak

Izmjene unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika „Zebanec“ izradom bušotine Selnica-1 Istok (Sel-1Is), Općina Selnica, Međimurska županija

Rekonstrukcija objekta za rasijecanje i proizvodnju mesnih proizvoda na k.č.br. 687/1 k.o. Pušća

Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje pogona za preradu i konzerviranje mesa u Općini Veliko Trgovišće

Opremanje pogona male pivovare „Brew pub“ u Karlovcu

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i dogradnja mreže odvodnje otpadnih voda na području Gnojišća u Općini Kukljica na Otoku Ugljanu

Pretovarna stanica Slunj u obuhvatu odlagališta ¨Pavlovac¨ na području Grada Slunja, Karlovačka županija

Izmjena eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Grbovača

Pomoćno-poslovna građevina: postrojenje za proizvodnju piva na k.č. 4780/4 k.o. Slavonski Brod, Grad Slavonski Brod

Gospodarenje opasnim otpadom u postojećoj građevini na lokaciji Strojarska bb, Sesvetski Kraljevec

Mala hidroelektrana Subocka na vodotoku Subocka, Sisačko-moslavačka županija

Nova tehnološka proizvodnja fermentiranih sireva na lokaciji postojeće proizvodnje Paške sirane d.d. u Pagu, Grad Pag

Rekonstrukcija i prenamjena postojeće proizvodno-poslovne hale u mini pivovaru Nova Runda, Grad Zabok

Sunčana elektrana Orlec Trinket – zapad

Izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada 'Sović-Laz', Grad Delnice

Izmjena zahvata sustava javne odvodnje i uređaj za pročišćavanja otpadnih voda – aglomeracija Pula Sjever

Zgrada autobusnog kolodvora u Pazinu

Izrada i privođenje eksploataciji nove eksp. bušotine Ivana E-2 R na plinskom polju Ivana i dvije nove eksp. bušotine Annamaria A-13 DIR i Annamaria A-14 DIR na plinskom polju Annamaria na eksp. polju ugljikovodika 'Sjeverni jadran'

Proširenje akvatorija marine 'Lav' i izgradnja dodatnih plažnih sadržaja hotelskog kompleksa Le Meridien 'Lav', Općina Podstrana

Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Suha Katalena, Grad Đurđevac

Rekonstrukcija i dogradnja ribarske luke Brižine na dijelu lučkog područja 'Kaštelanski bazen C'

Uklanjanje riječnog nanosa u svrhu održavanja plovnog puta rijeke Dunav na lokaciji Batina

Hala za proizvodnju pekarskih proizvoda u industrijskoj zoni Kukuljanovo, Grad Bakar

Rekonstrukcija državne ceste DC101, dionica 001 od km 9+500 do km 10+870, otok Cres

II. izmjene rekonstrukcije i dogradnje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin

Pogon za preradu ribe s hladnjačama u radnoj zoni Dicmo

Dalekovod DV 2x110 kV priključak HE Kosinj na DV 110 kV Otočac-Lički Osik

Građevina za proizvodnju maslinovog ulja na k.č. br. 5908 k.o. Bale

Izrada i privođenje eksploataciji novih eksploatacijskih bušotina Katarina-4 i Marica D na eksploatacijskom polju ugljikovodika 'Marica'

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Kosinac', Općina Drenje, Osječko-baranjska županija

Luka otvorena za javni promet Krilo (Jesenice), Općina Dugi Rat

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šipanska Luka na otoku Šipanu, Grad Dubrovnik

Sanitarna kanalizacija naselja Mikleuš i Borik i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Borik s ispusnom građevinom

Produljenje i proširenje izlazne trake u čvoru Dugopolje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

Uređenje dijela plaže u autokampu Lanterna u Općini Tar-Vabriga

Uljara s kušaonicom u zoni Valtida Piccola u Rovinju

Rekonstrukcija luke nautičkog turizma i luke otvorene za javni promet Bunarina, Grad Pula

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Donje Čelo, otok Koločep, Grad Dubrovnik

Plaža U Križa, Franjevački samostan, Grad Hvar

Sustav javne odvodnje s uređajima za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u Općini Primošten

Izgradnja dovodnog cjevovoda kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje, Šibensko-kninska županija

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Gređani i Mužino brdo na području općine Topusko

Nasipavanje plaža na lokacijama Gustirna luka i Tri mosta, Grad Supetar

Prometnica hotelsko-turističko-rekreacijske zone Rudopolje

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području Općine Kapela

Most preko rijeke Kupe na državnoj cesti DC228 u Pokupju s pristupnom cestom na području Grada Karlovca i Grada Ozlja

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora Karlovac – izmjena zahvata izgradnje CGO

Rekonstruirana luka otvorena za javni promet u Trpnju, Općina Trpanj

Postrojenje za proizvodnju pršuta i drugih suhomesnatih proizvoda u Gospodarskoj zoni 'Ravča', Grad Vrgorac

'Groblje 2' u naselju Pićan, Istarska županija

Građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 112 mjesta za krmače i 1 032 mjesta za tovljenike u jednom proizvodnom ciklusu na k.č. 4256 k.o. Virje, Općina Virje

Izgradnja proizvodno-poslovne građevine za proizvodnju didaktičkih učila u gospodarskoj zoni Podi, Općina Dugopolje

Povećanje proizvodnog kapaciteta pogona za sortiranje, preradu i distribuciju ribe u Gaženici

Izmjena odlagališta otpada 'Totovec' zbog izgradnje plohe za odlaganje azbestnog otpada na k. č. 483/2, 484/1, 511, k. o. Totovec, Međimurska županija

Izgradnja sustava odvodnje naselja Lozan i Vukosavljevica te ulice Bukovački vinogradi u naselju Špišić Bukovica, Općina Špišić Bukovica

Dogradnja i povećanje kapaciteta farme za intenzivni uzgoj purana na k.č. 1915/3, 1915/5 i 1915/7 k. o. Stari Slatinik, Općina Brodski Stupnik

Izgradnja turističkog naselja u uvali Duboka Garma (Slatine 2), otok Čiovo

Obnova državne ceste DC36, dionica 001, Blatnica Pokupska – most na kanalu Kupa

Pretovarna stanica Podum na području grada Otočca

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Samograd', Općina Starigrad

Uređenje plaže i šetnice na na predjelu Tila lučica, novo naselje Drašnice

Izmjena eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Selina IV' prelaskom na podzemni način eksploatacije, Općina Kanfanar

Tematski parkovi na području predviđenom za sanaciju eksploatacijskih polja Zajednice, Uspinjača, Zdenčina i Cvajer, Grad Orahovica

Sanacija odlagališta komunalnog otpada 'Jelenčići V' - staro odlagalište, Grad Pazin

Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Gornji Brgat, Dubrovačko-neretvanska županija

Rekonstrukcija i sanacija veza br. 5 u Kaštelanskom bazenu, Kaštel Sućurac

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Macure-Jelenik', Općina Kistanje

Nasip Selnica - Dubovica

Repozicioniranje uzgojnih polja i povećanje uzgojne površine na postojećem uzgajalištu bijele ribe na lokaciji Plavnik, Grad Krk

Rekonstrukcija proizvodne građevine i povećanje kapaciteta potrošnje organskih otapala u postrojenju za proizvodnju dijelova za motorna vozila

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Darda, Uglješ i Švajcarnica na području Općine Darda

Izgradnja istražno-eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č. br.3263 k.o. Požega i crpljenje podzemne vode

Rekonstrukcija i dogradnja pogona za preradu ribe u poslovnoj zoni Grabi, Poličnik

Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Nemetin', područje grada Osijeka

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lopud na području Grada Dubrovnika

Uređenje obale i putničkog pristaništa na lijevoj obali rijeke Save u Slavonskom Brodu

Rekonstrukcija strojarnice hidroelektrane 'Gojak', Grad Ogulin

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Bratiškovački gaj', Grad Skradin

Izmjena zahvata odlagališta neopasnog otpada Doline u Bjelovaru izgradnjom reciklažnog dvorišta

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu

Izgradnja modularnog sustava za obradu plina na MOS stanici Đeletovci, izgradnja kontejnera s utisnom klipnom sisaljkom na bušotinskom radnom prostoru Đt-6 i Đt-7 te prenamjena priključnog naftovoda bušotine Đt-6 u utisni vodovod na EP Đeletovci

Crpljenje podzemne vode u tehnološke svrhe na farmi za tov junadi 'Donji Šarampov' do 65.000 m3/god. na k.č. 715 k.o. Šarampov, Grad Ivanić-Grad

Mala hidroelektrana Trnovica snage 11kW, Općina Jelenje

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Novi Dvori' – FAZE 1, 2, 5, 8, 9, 10 i 11, Zagrebačka županija

Proširenje groblja u naselju Pićan

Mala hidroelektrana 'Krčić 4' snage 200kW, Grad Knin

Rekonstrukcija industrijskog dvorišta - izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad sa skladištem otpadnog željeza na k.č. br. 8673/5 k.o. Varaždin

Nova luka Korčula na lokaciji Polačišta

Mala protočna hidroelektrana 'Krčić Polača', snage 1,5 MW, Grad Knin