OPUO postupci 2018.

Vodovodna i kanalizacijska mreža naselja Rabatin u Svetom Filipu i Jakovu, Općina Sveti Filip i Jakov

Izmjena zahvata unutar postojećeg postrojenja za proizvodnju tlačno ljevanih radijatora Lipovica d.o.o. ugradnjom nove plinske peći, Grad Popovača

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 'Sirač' s odvodnim cjevovodom i ispustom

Uređenje plaže i obalne šetnice Karla Luegera u Rovinju

Izmjena zahvata uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) naselja Ograde u Smilčiću, Grad Benkovac

Izmjena građevine za intenzivni uzgoj nesilica na postojećoj farmi Vrana d.o.o., Biograd na Moru

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Milna, Grad Hvar

Sunčana elektrana 'Kruševo' na području Grada Obrovca

Crpljenje podzemne vode i podizanje višegodišnjih nasada badema i vinove loze na k. č. 3580/3, 3578/2, k. o. Vrbnik, Općina Biskupija

Istražna bušotina Berak-1 (Brk-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja na Istražnom prostoru ugljikovodika 'SA-10', Općina Tompojevci

Crpljenje podzemne vode za korištenje u tehnološke svrhe u postrojenju za proizvodnju kalcij-karbonatnih punila i granulata u Gospiću

Fotonaponska elektrana Suknovci snage 8 MW s priključnim srednjenaponskim (SN) vodom i pristupnom prometnicom, Općina Promina

Dječja bolnica Srebrnjak – dogradnja Centra kompetencije za translacijsku medicinu

Rekonstrukcija državne ceste DC1 dionica 011 (Slunj), duljine oko 8 km

Eksploatacija arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena na utvrđenom eksploatacijskom polju 'Sveti Ante' povećanjem površine eksploatacije, Kaštel Štafilić

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Koranski Brijeg – zaselak Malići na području Općine Barilović

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Dvor

Sanacija donjeg ustroja i korita mosta Ivanja Reka u km 39+223 na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac

Uzgajalište ribe godišnjeg kapaciteta do 90 t i školjkaša godišnjeg kapaciteta do 100 t kod otoka Logorun, Općina Tribunj

Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Karepovac', Grad Split

Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik - rotor Remetinec, izgradnje tunela Jadranska avenija i Avenija Dubrovnik s izgradnjom crpne stanice i pripadajućom komunalnom infrastrukturom u Zagrebu

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Dunavac s pripadajućim sustavom odvodnje na području aglomeracije Opatovac-Lovas

Sunčana elektrana 'Suknovci' snage 12 MW, Općina Promina

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Donji Lapac na području Općine Donji Lapac

Mala hidroelektrana 'Ploče' snage 2,8 MW, Grad Ploče

Izmjena zahvata rekonstrukcije i proširenja odlagališta neopasnog otpada 'Jagodnja Gornja' Općina Polača

Prenamjena postojeće pršutarne u pivovaru s pratećim sadržajima na k. č. 50/30, k. o. Savudrija, naselje Savudrija, Istarska županija

Izmjena zahvata novog putničkog terminala Međunarodne zračne luke Zagreb

Rekonstrukcija podmorske 110 kV kabelske veze Slatina (otok Brač) – Travna (otok Hvar), Splitsko-dalmatinska županija

Rekonstrukcija hale peći F61 u krugu tvornice Vetropack Straža u Humu na Sutli

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Batrina - Staro Petrovo Selo

Priključenje postojećih bušotina Gr-1Z i Gr-2Z za crpljenje prirodnog plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika 'Grubišno polje' u svrhu izgradnje podzemnog skladišta prirodnog plina, Bjelovarsko-bilogorska županija

Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada 'Sarvaš' – FAZA 1., Grad Osijek

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Vrpile', Općina Plitvička Jezera

Rekonstrukcija Aerodroma Vis – Plisko polje

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Dolci u Starom Gradu na otoku Hvaru

Sanacija odlagališta otpada Kozarac Račanski, Općina Nova Rača

Zaštita od poplava grada Ogulina

Adaptacija postojeće i izgradnja nove proizvodne građevine na području postrojenja ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. u Umagu

Izgradnja Aerodroma Petrinja - Letjelište za lake i ultralake letjelice i helikoptere

Crpljenje podzemne vode na k.č. br.2369/1 k.o. Novoselec, Općina Križ

Crpljenje podzemne vode iz zdenca Z1 na k.č. br. 5022 k.o. Petrinja

Rekonstrukcija proizvodne hale hladnog kraja (500) dogradnjom nove proizvodne linije za laminiranje mineralne vune u postojećem postrojenju ROCKWOOL Adriatic d.o.o., Općina Pićan

Izrada istražne bušotine Cerić – 1 (Crć – 1) i izgradnja bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja

Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na području grada Velike Gorice i općina Kravarsko, Orle i Pokupsko

Izgradnja novog uređaja pročišćavanje otpadnih voda - UPOV-a Golubić, dovodnog kolektora do novog UPOV-a Golubić i uklanjanje postojećeg UPOV-a

Groblje Dubac u Župi dubrovačkoj

Uređenje plaže Dramalj, Grad Crikvenica

Uređenje plaže Podvorska uz šetalište Vladimira Nazora, Grad Crikvenica

Izmjena zahvata – potporni zidovi na DC403

Uređenje plaža zone Borik u Poreču

Benkovački sajam – unaprjeđenje infrastrukture i valorizacija

Izgradnja pogona za proizvodnju ulja i sokova, Požega

Izmjena zahvata odlagališta neopasnog otpada „Rešetari“ izgradnjom reciklažnog dvorišta za komunalni otpad i reciklažnog dvorišta za građevni otpad, Općina Rešetari

Rekonstrukcija građevine i opremanje briketirnice cementare Calucem na dijelu k.č. br. 134/1, k.o. Pula

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Klokočevik i Vrhovina, Općina Garčin

Privođenje postojećih bušotina Slc-2 i Slc-3 na eksploatacijskom polju ugljikovodika 'Žutica', Grad Ivanić Grad i Općina Križ

Dogradnja odvodnog sustava Hum na Sutli - sanitarna odvodnja naselja Prišlin

Crpljenje podzemnih voda u svrhu navodnjavanja vinograda u Skradinu

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području naselja Grubišno Polje i Veliki Zdenci

Parterno uređenje i komunalna infrastrukture Tvrđave Slavonski Brod

Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Duplja' – FAZA III. i IV., Grad Novi Vinodolski

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada 'Orl', Općina Ferdinandovac

Izgradnja trga, pješačkog mosta i uređenje okoliša uz Beravu – turistički park sa šetnicom na k.č. br. 1409, 1660, dio 1989, dio 1662/1 k.o. Babina Greda u Babinoj Gredi

Magistralni vodovod Selnica - Vrhovljan, Međimuska županija

Izgradnja vodnokomunalnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Petrinje

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Momjan

Proširenje groblja i rekonstrukcija mrtvačnice u Općini Perušić

Povećanje kapaciteta obrade medicinskog otpada postupkom D9 na lokaciji Excido d.o.o., Tenja

Rekonstrukcija komunalnih vezova u luci otvorenoj za javni promet Trget

Rekonstrukcija zatvarača temeljnog ispusta brane Borovik

Izmještanje magistralnog plinovoda Zabok – Kumrovec DN 150/50 na k.č. br. 2310/1, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 i 2317/1, k.o. Gubaševo

Dogradnja i rekonstrukcija objekta za preradu mesa i masti životinjskog podrijetla, Mirkovci

Pretovarna stanica Metković, Grad Metković

Tlačno-gravitacijski cjevovod TV1 od naselja Gašinci do Selaca Đakovačkih i crpnih stanica CS-2, CS-3 i CS-4 s pripadajućim tlačnim cjevovodima u naselju Selci Đakovački

Proširenje groblja G6 Lopar - uređenje novog grobnog polja 4 i dijela glavne grobne staze

Dogradnja luke Sali – Dugi otok, Zadarska županija

Izmjena zahvata - izgradnja primarnog lukobrana u luci Rabac

Crpljenje podzemne vode na lokaciji hotela Park u Rovinju

Sunčana elektrana 'Solarni park Kosore' na području Grada Vrlike

Izmjena zahvata eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena i tehničko-građevnog kamena na utvrđenom eksploatacijskom polju 'Redi' spuštanjem u dubinu i povećanjem površine eksploatacije

Uređenje plaža - Drašnice od porta Drašnice do rta Komejača

Uređenje obalnog pojasa u naselju Jesenice, Općina Dugi Rat

Uređenje obalnog pojasa Dolac, Grad Šibenik

Crpljenje podzemne vode iz bušotine 'EZ-1' na k.č.br.1780/1 k.o. Karlovac I

Odmorište 'Most sv. Mihovila' i priključak na državnu cestu DC220, Grad Trilj

Sanacija odlagališta komunalnog otpada 'Kik', Općina Lovinac

Projekt sunčane elektrane Dugopolje (SE Dugopolje)

Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Orahovica i Čačinci

Proširenje-dogradnja sustava navodnjavanja Gat, Grad Belišće

Uređenje postojeće plaže za pse na lokalitetu Mikulova kava u Općini Kostrena

Sanacija i uređenje dijela obale u naselju Duće, Općina Dugi Rat

Rekonstrukcija i prenamjena postojeće proizvodno-skladišne hale radi uspostave nove proizvodne linije u postrojenju Hartmann d.o.o. u Koprivnici

Trajektno pristanište Stinica – nova rampa

Spojna cesta od DC60 do DC1 na lokaciji Turjaci – Kukuzovac, Splitsko-dalmatinska županija

Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet u naselju Martinšćica na otoku Cresu

Izgradnja montažne rive u luci Stražara u Vodicama

Izgradnja stambeno poslovne građevine s uljarom, Donja Podstrana

Uređenje plaže Benačica u naselju Bol, otok Brač

Luka lokalnog značaja – trajektno pristanište u uvali Boci, otok Zlarin

Rekonstrukcija zgrade za obradu dehidriranog mulja na postojećem centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Zaprešić

Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada 'Crkvište', Grad Pakrac

Izgradnja dalekovoda DV 110 kV Vodice - Kapela, Šibensko-kninska županija

Izgradnja nerazvrstanih cesta s pripadajućom infrastrukturom i platoa u Radnoj zoni Marišćina K-2 te spoja Radne zone Marišćina i Poslovne zone Kunfin, Općina Viškovo

Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže novih ulica u Savskoj Vesi, Grad Čakovec

Vodovod Vujići, Grad Karlovac

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Sović-Laz', Grad Delnice

Izgradnja dalekovoda 2x400kV Cirkovce - Pince, dionica k.o. Sveti Martin na Muri

Izgradnja uljare s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, Općina Tar-Vabriga

Uređenje dijela obale u ulici Obala Petra Krešimira IV u naselju Betina, 3. dionica, na k.č.z. 13459/11 (nastala od 13459/1) k.o. Murter-Betina

Glavni opskrbni vodovod i distributivna vodoopskrbna mreža naselja Makloševac, Ceremošnjak i Granice, Grad Našice

Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Dusina i Otrić-Seoci sa zajedničkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda naselja Dusina i Otrić-Seoci

Izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda turističko-sportskog centra Korana u naselju Donji Velemerić na području Općine Barilović

Građevina infrastrukturne namjene, prometnog sustava pomorskog prometa – molo, 2. skupine u luci javnog prometa Červar Porat, IV. faza, Grad Poreč

Izmjena zahvata 'čvor Šibenik-Podi' na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

Sustav odvodnje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda naselja Katarina u Općini Pićan

Sustav vodoopskrbe i odvodnje s rekonstrukcijom ulica te izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Sveti Juraj, Grad Senj

Uređenje Centra izletničkog turizma uz stari tok Drave (CIT Drava), Općina Sveta Marija

Punionica izvorske vode Utinja Vrelo, Općina Vojnić

Poboljšanje i razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci

Uređenje plaže Jazina 2 i rekonstrukcija dijela lokalne prometnice u Tisnom

Vodovodna i kanalizacijska mreža područja Zavrtje u Nedelišću

Uređenje obale u Rogoznici - predio Zatoglav

Istražna bušotina Jankovac (Jan-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja unutar istražnog prostora ugljikovodika Drava-02, Općina Sokolovac

Izrada i privođenje eksploataciji bušotina Ika B duboka, Ika-C, Ilena-2 i Ira-1DIR te izgradnja eksploatacijskih platformi Ika C, Ilena i Ira na eksploatacijskom polju ugljikovodika 'Sjeverni jadran'

Izmjena zahvata sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Daruvar, Grad Daruvar

Uređenje i proširenje plažne površine ispred hotela Amfora, Grad Hvar

Izmjena zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Mali Čardak'

Dogradnja postrojenja za pripremu vode za piće Rakonek, Istarska županija

Sanacija i zatvaranja odlagališta otpada 'Ajdanovac', Vrgorac, Splitsko-dalmatinska županija

Rekonstrukcija i dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split, Grad Split

Izmjena zahvata sanacije odlagališta komunalnog otpada 'Ćuić-brdo' izgradnjom reciklažnog dvorišta za komunalni otpad i reciklažnog dvorišta za građevni otpad, Općina Rakovica

Građevina športsko-rekreacijske namjene, Škola nogometa i stadion NK Osijeka na k.č.br. 9121/32 k.o. Osijek

Proširenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brajkovići - Trviž (za naselja Cvitani i Mala Traba)

Izmjena eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Rupa' spuštanjem u dubinu, Istarska županija

Uređenje plaže Maslinica od Punte prema Teplom boku, Općina Šolta

Uređenje šetnice plaže Stomorska - predio Veli Dolac, Općina Šolta

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Lumbarda – uvala Sutivan, Općina Lumbarda

Mala hidroelektrana Vinodol Dolac snage 4,3 MW na području Vinodolske doline, Primorsko-goranska županija

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Općini Vojnić

Most Zvečaj preko korita rijeke Mrežnice, Karlovačka županija

Sunčana elektrana DRAVA izlazne snage 6,2 MW na području Grada Osijeka

Magistralni vodoopskrbni sustav od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija

Sportska luka Arbun, Grad Makarska

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za naselje Gornja Jelvica, Općina Brinje

Izmjena zahvata odlagališta otpada 'Piškornica' ugradnjom aktivnog sustava otplinjavanja na k. č. 3082/60, 3082/62, 3037/1, 3037/2 i 3037/3, k. o. Koprivnički Ivanec, Općina Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačka županija

Postrojenje za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 15 t/dan na k.č. 2777 k.o. Pleternica, Grad Pleternica, Požeško-slavonska županija

Izgradnja nove luke Korčula na lokaciji Polačišta

Eksploatacija geotermalne vode na budućem eksploatacijskom polju „Sveta Nedelja“, Zagrebačka županija

Povećanje kapaciteta uzgajališta bijele ribe s 40 t na 85 t godišnje kod otoka Iža u Zadarskoj županiji

Luka nautičkog turizma Promajna

Istražne bušotine na istražnom prostoru geotermalne vode „Ferdinandovac-1“, Općina Novo Virje i Općina Ferdinandovac, na području Koprivničko-križevačke županije

Istražne bušotine na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec-Kutnjak“, Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija

Istražne bušotine na istražnom prostoru geotermalne vode „Kotoriba“, Općina Kotoriba i Općina Donja Dubrava, na području Međimurske županije

Cesta Pučišća-Povlja, Splitsko-dalmatinska županija

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada „Baštijunski brig“, Grad Biograd na Moru, Zadarska županija

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Hripe“, Općina Murter-Kornati, Šibensko-kninska županija

Prenamjena postojeće građevine (armiračka radionica) u građevinu za skupljanje i skladištenje otpadnog željeza, ostalog metalnog i nemetalnog otpada na lokaciji Našićka 1 u Belom Manastiru na k.č. 3040/4 k.o. Beli Manastir

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada „Sović-Laz“, Delnice, izgradnjom plohe za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest

Korištenja srednjeg loživog ulja (LUS-II) kao isključivog tehnološkog goriva u tvornici za proizvodnju klinkera i cementa „Sv. Juraj“, CEMEX Hrvatska d.d., Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija

Korištenja srednjeg loživog ulja (LUS-II) kao isključivog tehnološkog goriva u tvornici za proizvodnju cementa „10. kolovoz“, CEMEX Hrvatska d.d., Općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija

Korištenja srednjeg loživog ulja (LUS-II) kao isključivog tehnološkog goriva u tvornici za proizvodnju klinkera i cementa „Sv. Kajo“, CEMEX Hrvatska d.d., k.o. Solin, Grad Solin, Splitsko-dalmatinska županija

Trajektno pristanište Perna, poluotok Pelješac

Izmjena zahvata rekonstrukcije i sanacije odlagališta otpada 'Vijuš-Jug', Grad Slavonski Brod

Sustav vodoopskrbe i odvodnje te UPOV na području naselja Zaton

Izmjena zahvata prerade ribe u tvornici Mirna d.d. iz Rovinja, Istarska županija, povećanjem kapaciteta proizvodnje sa sadašnjih 16,7 t/dan na planiranih 23 t/dan

Izmjena sanacije s nastavkom odlaganja na odlagalištu komunalnog otpada 'Prapatna', Općina Jelsa, Splitsko-dalmatinska županija

Uređenje luke Porat na otoku Krku

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Jandrin grm', Općina Novigrad Podravski, Koprivničko-križevačka županija

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Hatačanova', Općina Virje, Koprivničko-križevačka županija

Rekonstrukcija državne ceste DC38, dionica 001, od km 28+400 (most Orljavac) do km 29+000, Požeško-slavonska županija

Izmjena zahvata sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Gospić

Rekonstrukcija i prenamjena poljoprivredne građevine u pivovaru u k.o. Zelina, Biškupec Zelinski

Izmjena eksploatacije građevnog pijeska i šljunka djelomičnim produbljivanjem površinskog kopa na eksploatacijskom polju Vukovina, Velika Gorica

Regulacija kanala Črnac, područje Karlovačke i Zagrebačka županije

Izmjena zahvata sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima

Uspostava nužne zaštite od štetnog djelovanja erozije prema dalekovodnim stupovima na lijevoj obali rijeke Drave na rkm 251, Varaždinska i Međimurska županija

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpada 'Jelenčići V' – FAZA IV., na k. č. 3827/3, k. o. Zabrežani i k. č. 2938/3, k. o. Pazin, Grad Pazin

Sustav javne vodoopskrbe naselja Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac-Ive, Starine i Blatnica na području Općine Štefanje

Izmjena eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Oblik

Nasipavanje morske obale za potrebe izgradnje crkve i župnog dvora u Segetu Donjem

Rekonstruirana i dograđena luka nautičkog turizma Lumbarda, Općina Lumbarda

Odmorište 'Brnistra' (Naklice) na državnoj cesti DC70, Grad Omiš

Izmijenjena trasa 3. dionice istočne obilaznice Bjelovara, od km 3+440 do km 4+440, Grad Bjelovar

Utok Raše u more - produbljivanje luke Bršica

Rekonstrukcija i proširenje plaže Kostanj u Rijeci

Rekonstrukcija državne ceste DC33, dionica Knin - Drniš

Poboljšanje i razvoj vodno komunalne infrastrukture na uslužnom području komunalnog gospodarstva Park d.o.o., Donji Miholjac

Postavljanje umjetnih podvodnih grebena u priobalju Umaga

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Sveta Ana i Mičetinac, Grad Đurđevac

Uređenje obalnog pojasa Brigi-Lokvice u Trogiru

Izmjena zahvata vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Popovača

Crpljenje podzemne vode iz istražno-eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č.br. 420 k.o. Požega

Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Loznati na otoku Cresu

Rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Kumrovec

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenje za solarno sušenje mulja - UPOV Poreč-sjever

Opremanje mikro pivovare u Vukovaru

Rekonstrukcija i dogradnja filtra sabirne komore u postojećem postrojenju KNAUF INSULATION d.o.o., Novi Marof

Uređenje obalnog pojasa Baška, Općina Baška, otok Krk

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Moseć, Grad Drniš, Šibensko kninska županija

Mala hidroelektrana Jadro na rijeci Jadro

Crpljenje podzemne vode iz nove bušotine 'EZ-1' na k.č.br. 1386/2 k.o. Rečica

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Rajić

Izgradnja novog groblja Žegoti u Kastvu

Uklanjanje nanosa na utoku Rječine u more

Izgradnja dodatnog podmorskog cjevovoda na spoju vodoopskrbnih sustava Omiša i Brača

Sustav odvodnje i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Sirova Katalena, Grad Đurđevac

Izgradnja gospodarske farme – staje muznih krava sa spremištem poljoprivredne mehanizacije, horizontalnim silosima te bunarom za crpljenje podzemne vode na k.č. 2767 k.o. Preseka

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Selce na području Grada Crikvenice

Izmijenjeni pomorsko putnički terminal u Veloj Luci, Dubrovačko-neretvanska županija

Povećanje kapaciteta crpljenja podzemne vode na k.č.br. 4023 k.o. Poreč

Izmjena zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Loskunja, Općina Krnjak

Izmjene unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika „Zebanec“ izradom bušotine Selnica-1 Istok (Sel-1Is), Općina Selnica, Međimurska županija

Rekonstrukcija objekta za rasijecanje i proizvodnju mesnih proizvoda na k.č.br. 687/1 k.o. Pušća

Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje pogona za preradu i konzerviranje mesa u Općini Veliko Trgovišće

Opremanje pogona male pivovare „Brew pub“ u Karlovcu

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i dogradnja mreže odvodnje otpadnih voda na području Gnojišća u Općini Kukljica na Otoku Ugljanu

Pretovarna stanica Slunj u obuhvatu odlagališta ¨Pavlovac¨ na području Grada Slunja, Karlovačka županija

Izmjena eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Grbovača

Pomoćno-poslovna građevina: postrojenje za proizvodnju piva na k.č. 4780/4 k.o. Slavonski Brod, Grad Slavonski Brod

Gospodarenje opasnim otpadom u postojećoj građevini na lokaciji Strojarska bb, Sesvetski Kraljevec

Mala hidroelektrana Subocka na vodotoku Subocka, Sisačko-moslavačka županija

Nova tehnološka proizvodnja fermentiranih sireva na lokaciji postojeće proizvodnje Paške sirane d.d. u Pagu, Grad Pag

Rekonstrukcija i prenamjena postojeće proizvodno-poslovne hale u mini pivovaru Nova Runda, Grad Zabok

Sunčana elektrana Orlec Trinket – zapad

Izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada 'Sović-Laz', Grad Delnice

Izmjena zahvata sustava javne odvodnje i uređaj za pročišćavanja otpadnih voda – aglomeracija Pula Sjever

Zgrada autobusnog kolodvora u Pazinu

Izrada i privođenje eksploataciji nove eksp. bušotine Ivana E-2 R na plinskom polju Ivana i dvije nove eksp. bušotine Annamaria A-13 DIR i Annamaria A-14 DIR na plinskom polju Annamaria na eksp. polju ugljikovodika 'Sjeverni jadran'

Proširenje akvatorija marine 'Lav' i izgradnja dodatnih plažnih sadržaja hotelskog kompleksa Le Meridien 'Lav', Općina Podstrana

Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Suha Katalena, Grad Đurđevac

Rekonstrukcija i dogradnja ribarske luke Brižine na dijelu lučkog područja 'Kaštelanski bazen C'

Uklanjanje riječnog nanosa u svrhu održavanja plovnog puta rijeke Dunav na lokaciji Batina

Hala za proizvodnju pekarskih proizvoda u industrijskoj zoni Kukuljanovo, Grad Bakar

Rekonstrukcija državne ceste DC101, dionica 001 od km 9+500 do km 10+870, otok Cres

II. izmjene rekonstrukcije i dogradnje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin

Pogon za preradu ribe s hladnjačama u radnoj zoni Dicmo

Dalekovod DV 2x110 kV priključak HE Kosinj na DV 110 kV Otočac-Lički Osik

Građevina za proizvodnju maslinovog ulja na k.č. br. 5908 k.o. Bale

Izrada i privođenje eksploataciji novih eksploatacijskih bušotina Katarina-4 i Marica D na eksploatacijskom polju ugljikovodika 'Marica'

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Kosinac', Općina Drenje, Osječko-baranjska županija

Luka otvorena za javni promet Krilo (Jesenice), Općina Dugi Rat

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šipanska Luka na otoku Šipanu, Grad Dubrovnik

Sanitarna kanalizacija naselja Mikleuš i Borik i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Borik s ispusnom građevinom

Produljenje i proširenje izlazne trake u čvoru Dugopolje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

Uređenje dijela plaže u autokampu Lanterna u Općini Tar-Vabriga

Uljara s kušaonicom u zoni Valtida Piccola u Rovinju

Rekonstrukcija luke nautičkog turizma i luke otvorene za javni promet Bunarina, Grad Pula

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Donje Čelo, otok Koločep, Grad Dubrovnik

Plaža U Križa, Franjevački samostan, Grad Hvar

Sustav javne odvodnje s uređajima za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u Općini Primošten

Izgradnja dovodnog cjevovoda kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje, Šibensko-kninska županija

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Gređani i Mužino brdo na području općine Topusko

Nasipavanje plaža na lokacijama Gustirna luka i Tri mosta, Grad Supetar

Prometnica hotelsko-turističko-rekreacijske zone Rudopolje

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području Općine Kapela

Most preko rijeke Kupe na državnoj cesti DC228 u Pokupju s pristupnom cestom na području Grada Karlovca i Grada Ozlja

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora Karlovac – izmjena zahvata izgradnje CGO

Rekonstruirana luka otvorena za javni promet u Trpnju, Općina Trpanj

Postrojenje za proizvodnju pršuta i drugih suhomesnatih proizvoda u Gospodarskoj zoni 'Ravča', Grad Vrgorac

'Groblje 2' u naselju Pićan, Istarska županija

Građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 112 mjesta za krmače i 1 032 mjesta za tovljenike u jednom proizvodnom ciklusu na k.č. 4256 k.o. Virje, Općina Virje

Izgradnja proizvodno-poslovne građevine za proizvodnju didaktičkih učila u gospodarskoj zoni Podi, Općina Dugopolje

Povećanje proizvodnog kapaciteta pogona za sortiranje, preradu i distribuciju ribe u Gaženici

Izmjena odlagališta otpada 'Totovec' zbog izgradnje plohe za odlaganje azbestnog otpada na k. č. 483/2, 484/1, 511, k. o. Totovec, Međimurska županija

Izgradnja sustava odvodnje naselja Lozan i Vukosavljevica te ulice Bukovački vinogradi u naselju Špišić Bukovica, Općina Špišić Bukovica

Dogradnja i povećanje kapaciteta farme za intenzivni uzgoj purana na k.č. 1915/3, 1915/5 i 1915/7 k. o. Stari Slatinik, Općina Brodski Stupnik

Izgradnja turističkog naselja u uvali Duboka Garma (Slatine 2), otok Čiovo

Obnova državne ceste DC36, dionica 001, Blatnica Pokupska – most na kanalu Kupa

Pretovarna stanica Podum na području grada Otočca

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Samograd', Općina Starigrad

Uređenje plaže i šetnice na na predjelu Tila lučica, novo naselje Drašnice

Izmjena eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Selina IV' prelaskom na podzemni način eksploatacije, Općina Kanfanar

Tematski parkovi na području predviđenom za sanaciju eksploatacijskih polja Zajednice, Uspinjača, Zdenčina i Cvajer, Grad Orahovica

Sanacija odlagališta komunalnog otpada 'Jelenčići V' - staro odlagalište, Grad Pazin

Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Gornji Brgat, Dubrovačko-neretvanska županija

Rekonstrukcija i sanacija veza br. 5 u Kaštelanskom bazenu, Kaštel Sućurac

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Macure-Jelenik', Općina Kistanje

Nasip Selnica - Dubovica

Repozicioniranje uzgojnih polja i povećanje uzgojne površine na postojećem uzgajalištu bijele ribe na lokaciji Plavnik, Grad Krk

Rekonstrukcija proizvodne građevine i povećanje kapaciteta potrošnje organskih otapala u postrojenju za proizvodnju dijelova za motorna vozila

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Darda, Uglješ i Švajcarnica na području Općine Darda

Izgradnja istražno-eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č. br.3263 k.o. Požega i crpljenje podzemne vode

Rekonstrukcija i dogradnja pogona za preradu ribe u poslovnoj zoni Grabi, Poličnik

Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Nemetin', područje grada Osijeka

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lopud na području Grada Dubrovnika

Uređenje obale i putničkog pristaništa na lijevoj obali rijeke Save u Slavonskom Brodu

Rekonstrukcija strojarnice hidroelektrane 'Gojak', Grad Ogulin

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Bratiškovački gaj', Grad Skradin

Izmjena zahvata odlagališta neopasnog otpada Doline u Bjelovaru izgradnjom reciklažnog dvorišta

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu

Izgradnja modularnog sustava za obradu plina na MOS stanici Đeletovci, izgradnja kontejnera s utisnom klipnom sisaljkom na bušotinskom radnom prostoru Đt-6 i Đt-7 te prenamjena priključnog naftovoda bušotine Đt-6 u utisni vodovod na EP Đeletovci

Crpljenje podzemne vode u tehnološke svrhe na farmi za tov junadi 'Donji Šarampov' do 65.000 m3/god. na k.č. 715 k.o. Šarampov, Grad Ivanić-Grad

Mala hidroelektrana Trnovica snage 11kW, Općina Jelenje

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Novi Dvori' – FAZE 1, 2, 5, 8, 9, 10 i 11, Zagrebačka županija

Proširenje groblja u naselju Pićan

Mala hidroelektrana 'Krčić 4' snage 200kW, Grad Knin

Rekonstrukcija industrijskog dvorišta - izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad sa skladištem otpadnog željeza na k.č. br. 8673/5 k.o. Varaždin

Nova luka Korčula na lokaciji Polačišta

Mala protočna hidroelektrana 'Krčić Polača', snage 1,5 MW, Grad Knin