OPUO postupci 2017.

Sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje s vlastitim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Bakra

Rekonstrukcija mola Bogdanović, obalnog platoa, izgradnja vanjskog gata i postavljanje pontona na otoku Lopudu

Rekonstrukcija i dogradnja luke Stari porat u Brelima

Uređenje i proširenje rive u naselju Rogoznica

Uređenje obale uz Mitan Marinu u Novom Vinodolskom

Dogradnja pogona za obradu vode Zagrad, Regionalnog vodovoda Omiš - Brač - Hvar - Šolta - Vis te rekonstrukcija pristupne ceste do pogona

Rekonstrukcija državne ceste DC70, dionica Gata – Zvečanje, duljine oko 3,7 km

Uređenje športske luke Banj u Trogiru

Proširenje obale na istočnoj strani luke Postira

Dogradnja luke otvorene za javni promet Ika

Izmjena sanacije odlagališta komunalnog otpada Baćanska izgradnjom sortirnice i kompostane

Sanacija i proširenje lukobrana luke Unije, otok Unije

Uređenje plaže i obale te rekonstrukcija obalnog platoa i gradnja pratećih sadržaja, otok Lopud

Izgradnja sekundarnog vodovoda u Šemovcima

Dogradnja brodogradilišta za tradicionalnu drvenu brodogradnju na Murteru

Rekonstrukcija luka otvorenih za javni promet Perčin i Jadranovo

Rekonstrukcija putničke zgrade i kolnih i parkirnih površina Zračne luke Pula

Dogradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava na području aglomeracije Plitvička jezera

Sanitarno-fekalna kanalizacija naselja Berek

Rekonstrukcija i proširenje spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Gornja Vrijeska, Bjelovarsko-bilogorska županija

Modernizacija postojeće sunčane elektrane 'JAVA Selnik' izlazne snage 200kW na k.č. 1080/2 k.o. Maruševec, Općina Maruševec

Modernizacija postojeće sunčane elektrane 'Selnik SONET' izlazne snage 200kW na k.č. 1075/5 k.o. Maruševec, Općina Maruševec

Dogradnja postojećih sunčanih elektrana 'Klasa II', 'Klasa III' i 'Klasa IV' na k.č. 963/25, 963/26 i 963/27, k.o. Cerje Tužno, Grad Ivanec

Izgradnja dodatnih objekata iz područja gospodarenja otpadom unutar odlagališta otpada 'Vinogradine'

Izgradnja kanalizacijske mreže sustava odvodnje naselja Hrebinec, Općina Brckovljani

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Koločep na području Grada Dubrovnika

Zahvaćanje podzemne vode i sustav navodnjavanja pokušališta 'Maksimir' Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Podizanje trajnih nasada badema na površini od 15,72 ha s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje, Grad Benkovac

Izgradnja bazenskog kompleksa 'Aquapark Zelina', eksploatacija geotermalne vode iz termalnog izvora 'Topličica' i izgradnja hidrostanice na kaptaži izvora

Pretovarna stanica Karlovac na području Grada Karlovca

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Novakovec, Općina Jalžabet

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jelsa-Vrboska, otok Hvar

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Stari Grad, otok Hvar

Opremanje pogona za proizvodnju i preradu mesa Milina u Općini Smokvica

Proširenje groblja 'Gospe na Krugu' u Kaštel Kambelovcu

Izgradnja nerazvrstane ceste i infrastrukture za zonu javne namjene NC-1-205-Marija Bistrica

Izgradnja gradske avenije, dionica Ulica Maršala Tita - Krapinska ulica' na području Grada Zaprešića

Vodoopskrba naselja Sevid na području Općine Marina

Sustav vodoopskrbe Općine Dicmo

Podizanje trajnih nasada badema s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje Grad Nin

Podizanje trajnih nasada badema s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje Grad Benkovac

Plaža ispod hotela Pinia u Poreču

Rekonstrukcija državne ceste DC36, dionica Hotnja - Orleković na području Općine Pokupsko i Općine Lekenik

Vodnokomunalna infrastruktura aglomeracije Slano

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Desinić s pripadajućim sustavom odvodnje

Povećanje kapaciteta zamrzavanja postojećeg pogona za preradu ribe u gospodarskoj zoni Podi, Dugopolje

Izgradnja čvorova Njivice I i II, Mandalina i Rokići na postojećoj državnoj cesti DC8 ('Jadranska magistrala') na području Grada Šibenika

Korištenje građevnog otpada u proizvodnji cementa u tvornici '10. kolovoz' CEMEX Hrvatska d.d., k.o. Klis, Općina Klis

Izgradnja vodospreme Zaklopatica s pripadajućim cjevovodima i pristupnim putem

Sustav odvodnje otpadnih voda na području grada Grubišno Polje i naselja Veliki Zdenci, Grad Grubišno Polje

Korištenje kamenog ostataka, vapna i građevnog otpada te ostataka sagorijevanja ugljena u termoelektranama u proizvodnji klinkera i cementa u tvornici cementa 'Sv. Kajo', CEMEX Hrvatska d.d., Grad Solin

Korištenje kamenog ostataka, vapna i građevnog otpada te ostataka sagorijevanja ugljena u termoelektranama u proizvodnji klinkera i cementa u tvornici 'Sv. Juraj', CEMEX Hrvatska d.d., Grad Kaštela

Izgradnja etape II proširenja odlagališta otpada Podum - reciklažno dvorište, Grad Otočac

Rekonstrukcija prostora za pripremu sirovina te nabavka opreme i mehanizacije u procesu prerade povrća - krumpira u Donjem Miholjcu

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Dubrava, Omiš

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Smokvica-Brna na otoku Korčuli

Izgradnja Južne luke Sv. Katarina u Rovinju

Vodno-komunalna infrastruktura aglomeracije Kutina

Sanacija lukobrana luke otvorene za javni promet Stobreč

Izmijenjena eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Turčišće', Općina Domašinec

Izmijenjena eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Križice

Prenamjena hale 5 u postrojenje za peletiranje i pakiranje prosušenog krutog stajskog gnoja te izgradnja sušara na farmi kokoši nesilica u Donjoj Stubici, Grad Donja Stubica

Rekonstrukcija i opremanje skladišnih kapaciteta za povrće, ulaganje u sustav navodnjavanja i nabavka mehanizacije za proizvodnju povrća na otvorenom DODLEK-AGRO d.o.o.

Izmijenjena eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Krečane, Grad Glina

Komunalna luka San Pelagio i plaža Valruia u Rovinju

Izgradnja Poslovne zone Mišnjak na otoku Rabu

Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Novi Marof

Izmjena zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Torine spuštanjem u dubinu

Proizvodna građevina - mesnica s preradom mesa na k.č. 443/4 k.o. Beretinec, Općina Beretinec

Rekonstrukcija skladišta poljoprivrednih proizvoda i izgradnja nadstrešnice, ulaganje u sustav navodnjavanja i nabavka mehanizacije za proizvodnju povrća na otvorenom, OPG Dodlek Mirjan

Izmjena zahvata sanacije odlagališta komunalnog otpada Borovik, otok Šolta

Izgradnja crpilišta podzemne vode sa spojnim cjevovodom Veliki Zdenci, Grad Grubišno Polje

Prometnica u naselju Babino Polje – predio uvala Sutmiholjska, Općina Mljet

Rekonstrukcija državne ceste DC207 od graničnog prijelaza 'Lupinjak' u km 8+533 do kružnog toka u Đurmancu u km 14+500

Obnova državne ceste DC213 od Nemetina do graničnog prijelaza 'Erdut'

Sanacija odlagališta inertnog otpada i izgradnja reciklažnog dvorišta u Poreču

Povećanje uzgoja bijele ribe i školjkaša u uvali Dinjiška, otok Pag

Izgradnja pogona za preradu voćnih sokova i voćnih namaza kapaciteta 5 t/dan u Općini Kloštar Podravski

Izgradnja luke Karigador, Brtonigla

Izmjena brze ceste Požega (Brestovac) - Staro Petrovo Selo (A3)

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bapska-Šarengrad

Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Lekenik

Pretovarna stanica Varaždin, dio sustava Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske - Piškornica, Grad Varaždin

Sunčana elektrana Tarabnik, Splitsko-dalmatinska županija

Izgradnja kolektora sanitarne odvodnje u naseljima Dapci, Palančani, Općevac, Bosiljevo i dijelu Ulice Franje Vidovića u Čazmi

Sunčana elektrana Tijarica, Splitsko-dalmatinska županija

Uređenje dijela obale u naselju Betina

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Hintov', na k. č. 1071/23, k. o. Gola, Općina Gola

Poslovna građevina za gospodarenje otpadnim vozilima na k. č. 1165, k. o. Karlovac I, Grad Karlovac

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Buzet, Grad Buzet

Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Hrvace

Uređenje obalnog pojasa plaže Janice u naselju Pakoštane

Zamjena podmorskog kabela 110 kV Krk (Mali Bok) - Cres (Merag)

Zamjena podmorskog kabela 110 kV Cres (Osor 1) - Lošinj (Osor 2)

Rekonstrukcija županijske ceste Ž4223 na dionici Otok – Bošnjaci duljine oko 12,3 km

Rekonstrukcija, sanacija i dogradnja kupališta Jadrija, Grad Šibenik

Rekonstrukcija državne ceste D28 na dionici Veliki Grđevac - Pavlovac duljine oko 7 km

Reciklažni centar na odlagalištu otpada 'Peski' na k. č. 4688/154, k. o. Đurđevac II, Grad Đurđevac

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Ludbreg

Rekonstrukcija poslovne građevine za preradu agruma i skladištenje proizvoda u Metkoviću

Rekonstrukcija postojećeg carinskog skladišta i promjena namjene – pogon za skladištenje otpadnog željeza i ostalog neopasnog i opasnog otpada i oporabu neopasnog otpada na lokaciji Vukovarska 229, u Osijeku, na k. č. 10212/33, k. o. Osijek

Izmjena sanacije i zatvaranje odlagališta otpada 'Kokirevo' na k.č. 781/3, k.o. Vojnić, Općina Vojnić

Rekonstrukcija luke nautičkog turizma ACI marina Pula

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Trema-Gmanje' na k.č. 4999, 5001, 5002/1, 5006 i 5011, k.o. Trema, Općina Sveti Ivan Žabno

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima

Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda u Trgovačkoj ulici u naselju Vodnjan, duljine 1100 m

Rekonstrukcija autokampa Istra u Funtani

Izgradnja distributivnog vodovoda u naselju Jabučeta, Općina Kapela

Rekonstrukcija državnih cesta D66 i D401, dionica čvor Peličeti - Zračna luka Pula, duljine oko 2,6 km

Izmjena internog postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda u mini mljekari Veronika d.o.o. u Desiniću, dogradnjom dodatnog biološkog stupnja pročišćavanja

Izgradnja zaštitnih pomorskih građevina i uređenje obalnog pojasa na lokaciji Zavala, Općina Jelsa

Izmjena nove kombi kogeneracijske elektrane u EL-TO Zagreb

Izgradnja biciklističke staze Umag - Špina, Grad Umag

Rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina i promjena namjene u poslovnu namjenu - prerada poljoprivrednih proizvoda (maslina) u Općini Oprtalj

Rekonstrukcija i dogradnja pogona za klanje, rasijecanje i proizvodnju mesnih proizvoda Vugrinec d.o.o. na području Općine Dubravica

Zahvaćanje podzemne vode u svrhu korištenja za tehnološke potrebe postrojenja Zdenka-mliječni proizvodi d.o.o. u Velikim Zdencima, Grad Grubišno Polje

Povećanje kapaciteta crpljenja podzemne vode u svrhu rada kogeneracijskog postrojenja na biomasu 'Viridas Biomass' u Babinoj Gredi, Općina Babina Greda

Crpljenje podzemne vode iz dvije bušotine (H2 i H3) unutar eksploatacijskog polja mineralne sirovine 'Sv. Juraj - Sv. Kajo', Grad Kaštela

Izgradnja postrojenja za preradu maslina u maslinovo ulje na k.č. br. 3/3 i 3/4, k.o. Smoljanci u Općini Svetvinčenat

Rekonstrukcija državne ceste D75, dionica Tar - Larun - Bašarinka od stacionaže 0+000 km do stacionaže 2+450 km

Proširenje centralnog groblja u Slavonskom Brodu

Povećanje količine crpljenja vode s vodozahvata na k.č. br. 3813/1, k.o. Podravska Slatina

Sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje Zrakoplovno-tehničkog centra u Velikoj Gorici

Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i NATURA 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - Projekt 'Naturavita'

Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog cjevovoda Pinezići - Vodnjan

Proširenje eksploatacije tehničko-građevnog kamena na ekploatacijskom polju 'Sandarovo', Općina Kanfanar, Istarska županija

Pogon za proizvodnju bućinog ulja u Gornjem Hrašćanu, Međimurska županija

Uređenje plaže Peroj u Vodnjanu

Rekonstrukcija državne ceste D24, dionica Lug Zabočki – Zlatar Bistrica, od km 11+185 do km 14+455

Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Omiš

Izgradnja osnovne infrastrukture u Poslovnom parku Međimurje na dijelu gospodarske zone Istok

Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđenovac

Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Popovača

Uređenje obalnog pojasa u naselju Gradac

Dogradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bošnjaci i aglomeracije Gradište

Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Imotski

Sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Negoslavci

Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić

Proširenje proizvodnje i prerade plastične mase postrojenja Muraplast d.o.o. u Kotoribi

Uređenje obale u uvali Tiha u Cavtatu, Općina Konavle

Sanacija i nastavak rada na odlagalištu otpada 'Gmajna' u Glini na k.č. 2055, k.o. Glina

Izgradnja uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda TN Zaton, Grad Nin

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Donji Babin Potok kapaciteta 100 ES

Izgradnja groblja u naselju Veliko Trgovišće

Uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda Novog naselja 1 i 2, Općina Gračac

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ludbreg

Mješoviti hidromelioracijski sustav navodnjavanja Sinjskog polja - I. faza, područje Trnovača ukupne površine 476 ha, Grad Sinj

Rekonstrukcija i dogradnja pogona za prihvat, doradu, konfekcioniranje i distribuciju ribe na k.č. 481/47, 481/48 i dio 481/51, k.o. Poličnik, Općina Poličnik

Prenamjena prizemlja postojeće građevine na k.č. 9223 k.o. Brgud u postrojenje za proizvodnju piva - mikropivovaru godišnjeg kapaciteta proizvodnje 60.000 l piva, Općina Matulji

Izgradnja priključnog dalekovoda DV 2x110 kV od TS 110/30(20) kV Kapela do postojećeg dalekovoda DV 110 kV Bilice - Biograd

Izmjena sanacije odlagališta neopasnog otpada 'Kraplja - faza 2 i 3 na k.č. 1945, 1946 i 1947, k.o. Gunja, Općina Gunja

Rekonstrukcija državne ceste D1, dionica: Dicmo – Sinj, od km 0+500 do km 1+900

Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda Trnovačko Novoselo - Gospić i Kaniža Gospička - Lički Novi - Žabica

Male hidroelektrane Petruševec 1 i 2 na rijeci Savi u Zagrebačkoj županiji

Produljenje incidentnog preljeva crpne stanice Rogač u Dućama

Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres

Sustav javnog navodnjavanja Petrovija ukupne površine 537 ha, Grad Umag

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica u Općini Pitomača

Rekonstrukcija državne ceste D2, dionica: Klisa - Vukovar, duljine oko 10 km

Uzgajalište bijele ribe u akvatoriju podno Osoršćice na području Grada Malog Lošinja, izvan ZOP-a, kapaciteta 680 t/god

Uređenje obalnog pojasa od marine 'Dalmacija' do Punte u Sukošanu

Uređenje obalnog pojasa na istočnoj obali u Sevidu

Izgradnja građevine ugostiteljske namjene i pripadajuće infrastrukture na lokaciji dijela priobalnog područja Trstenik-Radoševac, k.č. 14113/38, k.o. Split

Izgradnja postrojenja za površinsku obradu metala na k.č. 1490/1 k.o. Bjelovar

Izgradnja mrtvačnice u Velikom Pogancu

Izgradnja uljare Chiavalon, Vodnjan

Benzinska postaja s pratećom infrastrukturom u Gradu Dubrovniku

Uređenje obalnog pojasa kampa Pušća, Omišalj

Uređenje kompletne infrastrukturne servisne zone Zabrda u Vrbniku

Nadogradnja linije mulja na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Đakovo - sušenje biološkog mulja

Sunčana elektrana Solaris 10 i Solaris 11 u Petrijevcima, Osječko-baranjska županija

Izmjena zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Plaškarica, Općina Bosiljevo

Izmjena sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Barutana' - faza I, II, III i IV na k.č. 2402/2, Općina Jasenovac

Izgradnja reciklažnog dvorišta, sortirnice, kompostane i ostale prateće infrastrukture na odlagalištu otpada 'Cere' - faza 3 i 4 na k.č. 2089/2, k.o. Cere, Općina Sveta Nedjelja

Sanacija odlagališta inertnog građevnog otpada 'Salvela', k.č. 3139/2, 3151, 3150, 3148/4, 3152/2, 3156/2 i na dijelu 3138/2, 3139/1, 3156/1, k.o. Novigrad, Istarska županija

Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Valpovo-Belišće

Izgradnja reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada 'Jelenčići V' - faza III na k.č. 3827/3, k.o. Zabrežani i na 2938/3, k.o. Pazin, Grad Pazin

Male hidroelektrane Petruševec 1 i 2 na rijeci Savi u Zagrebačkoj županiji

Vodno-komunalna infrastruktura aglomeracije Ogulin

Proširenje postojećeg groblja, Općina Kršan

Sustav javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali

Dogradnja proizvodnog pogona za uzgoj i preradu gljiva na k.č. 730/17 k.o. Severin, Općina Severin

Izgradnja vodoopskrbnog sustava zaseoka Drvenjak u Općini Ružić

Proizvodna hala za proizvodnju svježe i dubokosmrznute tjestenine i proizvodnju pekarskih dodataka, Grad Zaprešić

Rekonstrukcija dovodnog kolektora na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnja retencije grada Iloka

Uzgajalište bijele ribe u akvatoriju uvale Kablin na otoku Pašmanu

Sustav navodnjavanja Slobodnica, Brodsko-posavska županija

Cestovni most preko rijeke Drave na lokalnoj cesti 40004 s pristupnim cestama i obaloutvrda na dionici rijeke Drave u naselju Križnica, Općina Pitomača

Izgradnja objekta za proizvodnju trajnih suhomesnatih proizvoda - 'Pršutana' u Gradu Drnišu

Uređenje plaže u uvali Vojskovo, Omiš

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na gradskom odlagalištu otpada na k.č. 4334, k.o. Virovitica-grad, Grad Virovitica

Uređenje plaže u uvali Medići, Omiš

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Stružice' na k.č. 1145/2, k.o. Gundinci

Uređenje plaže Medine u Rogoznici

Izmjena pristupnih cesta mostu kopno - otok Čiovo

Izmjena zahvata plinske kombi-kogeneracijske elektrane Slavonski Brod

Izgradnja pogona za preradu proizvoda ribarstva u poslovnoj zoni Čaporice, Trilj

Sustav navodnjavanja Lišanjskog polja, područja Žažvić

Izgradnja reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada 'Andrilovec', k.č. 368/2, k.o. Andrilovec, Dugo Selo

Izgradnja dijela vodoopskrbnog sustava zagorskog dijela Općine Seget

Inovacijsko središte u Zvjerincu, Općina Biskupija

Uređenje obale u Vinkuranskoj uvali u Općini Medulin

Rekonstrukcija državne ceste D8 od mosta dr. F. Tuđmana do petlje na Ilijinoj glavici u Dubrovniku, duljine 3 km

Postrojenje za skladištenje i oporabu opasnog otpada na k.č. 643/1, k.o. Kerestinec, Sveta Nedelja

Prenamjena, sanacija i rekonstrukcija poslovno-skladišne građevine Velmart d.o.o. za obradu sirove kože u Varaždinu

Projekt Drava Life - integralno upravljanje rijekom

Rekonstrukcija i dogradnja ACI marine Rab

Športska luka Brigi-Lokvice, Grad Trogir

Proširenje mjesnog groblja, izgradnje mrtvačnice i oproštajnog trga u naselju Voćarica, Grad Novska

Rekonstrukcija hidroelektrane Senj

Sustav javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Zadar-Petrčane

Prenamjena uzgojnih polja 1 i 2 na uzgajalištu tuna kod otoka Lavdara Vela u zajedničko polje za uzgoj bijele ribe, Zadarska županija

Vodnokomunalna infrastruktura aglomeracije Brela

Gradnja uličnih koridora, kolno-pješačkih prilaza i pješačkih koridora u zapadnom dijelu naselja Savska Ves, Grad Čakovec

Izgradnja tvornice za skladištenje, preradu i pakiranje proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje u Poslovnoj zoni Opuzen

Izgradnja novog groblja u naselju Pakoštane

Izgradnja šetnice u Plomin Luci, Općina Kršan

Gospodarsko-proizvodna građevina - pivovara na dijelu k.č. 310/60, k.o. Čaporice, Grad Trilj

Rekonstrukcija brodogradilišta Španjol, Grad Rab

Proširenje reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada 'Vinogradine' na k.č. 700, k.o. Mihaljevci, Grad Požega

Opremanje praktikuma za proizvodnju piva maksimalnog kapaciteta 120 l/dan Veleučilišta u Karlovcu, Grad Karlovac

Izgradnja uličnog koridora u izdvojenom području Gospodarske zone Podbrest te izgradnja spojnih cesta Gospodarske zone sa ŽC 2038 i i LC 20037, Općina Orehovica

Sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Supetarska Draga, otok Rab

Sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Medulin - Premantura - Banjole

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Javorov vrh' na k.č. 1939/1 i k.č. 1954/2, k.o. Prokike, Općina Brinje

Izgradnja STEM odjela sa studentskim dormitorijem i studentske menze sa studentskim paviljonima

Centar za gospodarenje otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na lokaciji 'Lučino razdolje'

Obnova državne ceste D34 dionica: Gezinci - Podravska Moslavina, od km 20+000 do km 24+100

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Blato (Podsustav Sjeverna obala) na otoku Korčuli

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje, odvodnje oborinskih voda, vodoopskrbe i prometnica naselja Golaš u Općini Bale

Proširenje i rekonstrukcija gradskog groblja u Buzetu

Istražna bušotina Mala Jasenovača-1 (MJa-1) s radnim prostorom za smještaj postrojenja, Bjelovarsko-bilogorska županija

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Koška 2600 ES

Uljara za proizvodnju ulja iz komine maslina kapaciteta prerade 400 t/dan s kotlovnicom na biomasu na području Grada Šibenika

Dogradnja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Baška Voda i aglomeracije Promajna-Krvavica

Dogradnja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Podgora

Istražna bušotina Severovci-1 (Sev-1) s radnim prostorom za smještaj bušaćeg postrojenja, Općina Novo Virje

Vodno-komunalna infrastruktura aglomeracije Okučani

Vodno-komunalna infrastruktura aglomeracije Staro Petrovo Selo

Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Tučepi

Uređenje plaže Dumići, Grad Rab

Izmjena sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Cetin' na k.č. 1992/1, k.o. Osojnik, Grad Vrbovsko

Izmjena sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Ilovac - Faze I, II i III na k.č. 1879/1, k.o. Donje Pokupje, Grad Karlovac

Uređenje operativne obale uz pristan 'Dominče', otok Korčula

Pretovarna stanica Ploče

Izmjena zahvata izgradnje odlagališta otpada 'Mraclinska Dubrava', k.o. Mraclin, Zagrebačka županija

Prenamjena BS-17/MRS Zagvozd u PČ/MRS Zagvozd te izmjena trase magistralnog plinovoda Split-Ploče DN 800/75 od stacionaže 90+039,09 do stacionaže 92+006,48, Grad Vrgorac i Općina Zagvozd

Dogradnja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Ravna Gora

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Sotinu

Izgradnja proizvodne hale - ljevaonice pogona 8 u Karlovcu

Rekonstrukcija dijela postojećeg objekta u pogon za preradu proizvoda ribarstva u industrijsko-skladišnoj zoni Gaženica, Zadar

Dogradnja rasjekaonice mesa u Mesnoj industriji Ravlić d.o.o. u Petrijevcima

Izgradnja postrojenja za obradu i preradu mlijeka u Virovitici

Izgradnja javne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Grđevcu

Izgradnja sjevernog lukobrana na otoku Sveta Katarina unutar luke otvorene za javni promet županijskog značaja - Luke Rovinj

Rekonstrukcija državne ceste D38 dionica Kuzmica-Vesela, duljine 5 105 m

Sustav odvodnje aglomeracije Virje-Novigrad Podravski

Izmjena sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Kalvarija', k.o. Mali Lošinj, Grad Mali Lošinj

Izmjena sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Jagodnjak 1' - etape 1, 2, 3 na k.č. 1026 k.o. Jagodnjak, Općina Jagodnjak

Izmjena sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Kokojevica' - etape II, III i IV na k.č. 2635/92, k.o. Lumbarda, Općina Lumbarda

Izgradnja nerazvrstane ceste od naselja Suha Mlaka do granice s Općinom Čađavica, Općina Crnac

Uzgajalište bijele ribe u uvali Rasovatica, otok Hvar, ciljanog kapaciteta 80 t ribe i 10 t školjkaša u polikulturi

Sustav navodnjavanja Dalj ukupne površine 906 ha, Osječko-baranjska županija

Izgradnja tvornice za preradu piletine i povrća u Velikom Grđevcu

Uvod DV 110 kV Nedeljanec – Lenti u TS 110/35 kV Čakovec

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Unije

Mala hidroelektrana 'Krčić 4' snage 200 kW, Grad Knin

Izmjene i dopune projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava odvodnje aglomeracije Vrbovec

Rekonstrukcija postrojenja za intenzivan uzgoj svinja, Farma Slašćak, ukupnog kapaciteta 15 500 tovljenika, Općina Viškovci

Podsustav navodnjavanja Prelog u okviru sustava navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec

Dogradnja luke otvorene za javni promet Povile

Vodno-komunalna infrastruktura na području aglomeracije Fužine

Prometnica u naselju Perušić u Ličko-senjskoj županiji

Izmjena sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Šoići unutar postrojenja INA Rafinerije Rijeka, na k.č. 1421, k.o. Kostrena - Barbara, Općina Kostrena

Izgradnja vatrogasne postaje 'DVD Perušić', Općina Perušić

Sustav javne odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Vrbovsko i aglomeracije Moravice

Dogradnja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Mrkopalj

Vodno-komunalna infrastruktura na području aglomeracije Lokve

Sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rab

Dogradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa i izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja

Vodno-komunalna infrastruktura na području aglomeracije Brod Moravice i aglomeracije Skrad

Vodno-komunalna infrastruktura na području aglomeracije Delnice

Luka otvorena za javni promet Stomorska - otok Šolta

Vodno-komunalna infrastruktura aglomeracije Makarska

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Brusje, Grad Hvar

Dogradnja luke nautičkog turizma Hramina na otoku Murteru

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Buzet, Grad Buzet

Sustav javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije - 1B faza

Rekonstrukcija proizvodne zgrade - pogona za proizvodnju boja, lakova i ostalih kemijskih proizvoda, Općina Dubravica

Izmjena izgradnje vjetroelektrane Oton u Šibensko-kninskoj županiji

Izgradnja prometnice, pješačke i biciklističke staze na području Grada Otoka, Vukovarsko-srijemska županija

Sustav odvodnje sanitarno otpadnih voda naselja Sveti Ilija u Općini Sveti Ilija

Izgradnja prometnih površina i komunalne infrastrukture za potrebe komunalnog opremanja građevinske parcele POS-a u Gradu Visu

Izmjena rekonstrukcije i dogradnje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin

Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture industrijske zone u Valpovu

Dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podravske Sesvete

Rekonstrukcija državne ceste D2 od km 22+300 do km 39+830, između naselja Normanci i državne ceste D34

Rekonstrukcija državne ceste D36 od km 21+300 do km 22+320, između naselja Letovanić i Žažina u Općini Lekenik

Rekonstrukcija i sanacija obala u luci Rab s dogradnjom gata Pumpurela, otok Rab

Rekonstrukcija spomenika parkovne arhitekture u Slatini

Pogon za preradu i pakiranje orašastih plodova 'Vaveda' maksimalnog kapaciteta prerade 3,2 t/dan na k.č. 287/2 k.o. Veliki Grđevac, Općina Veliki Grđevac

Sustav navodnjavanja na OPG Sergović Korado, Grad Rovinj

Izgradnja groblja u Gornjem Karinu

Proširenje i uređenje mjesnog groblja u Gornjoj Stubici na k.č. 108, 109 i 110/1 k.o. Gornja Stubica, Općina Gornja Stubica

Produbljenje južnog veza kontejnerskog terminala 'Brajdica I' u luci Rijeka

Nasipavanje i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan

Modernizacija i dogradnja postrojenja za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda pogona Sirela u Bjelovaru

Rekonstrukcija državne ceste D8 u Vodicama

Korištenje troske u proizvodnju klinkera i cementa u pogonima CEMEX Hrvatska d.d.

Prerada krumpira i izgradnja skladišta krumpira i gotove robe, Općina Hercegovac

Sunčana elektrana (SE) Hrvace, Općina Hrvace

Izgradnja javnog kanalizacijskog sustava za odvodnju sanitarno-fekalnih otpadnih voda s pročišćavanjem u uređajima za biološko-aeracijsko pročišćavanje u naselju Šandrovac

Izgradnja prilazne ceste s državne ceste D66 naselju Načinovići na području Općine Kršan

Vjetroelektrana Krš - Pađene, Šibensko-kninska županija

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Košer', Općina Pučišća

Uređenje obalnog pojasa od marine Tučepi do Gospina potoka u Tučepima

Uređenje plaža Padove I, II, III s kontaktnim područjem, Grad Rab

Sustav odvodnje otpadnih voda Živogošće - Blato i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Duba - Blato kapaciteta 5 740 ES, Općina Podgora

Crpljenje podzemne vode za potrebe hlađenja strojeva u proizvodnji LED rasvjete i strojobravarskih proizvoda u Čakovcu

Izgradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Našice

Sustav odvodnje Općine Pisarovina - I. etapa sustava Donja Kupčina

Izmjena terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku

Strateško proširenje poslovne jedinice Žitnjak izgradnjom kontinentalnog intermodalnog terminala, Grad Zagreb

Adaptacija poslovne građevine na k.č. 985 k.o. Ozalj za potrebe proizvodnog postupka galvanizacije i bruniranja metalnih proizvoda, Grad Ozalj

Pretovarna stanica Vela Luka, Općina Blato

Sustav odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Plitvička jezera

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir

Rekonstrukcija građevina za intenzivni uzgoj svinja 'Farma Magadenovac' povećanjem ukupnog kapaciteta uzgoja na 3 200 krmača i 6 500 tovljenika na k.č. 591 k.o. Golinci, Grad Donji Miholjac

Sanacija i uređenje parka kraj dvorca u Našicama

Eksploatacija prirodnog plina iz plinskog polja Irena na području eksploatacijskog polja ugljikovodika 'Izabela'

Eksploatacija geotermalne vode u energetske svrhe na istražnom prostoru geotermalne vode 'Draškovec AATG', Grad Prelog

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda dijela naselja Općine Podravska Moslavina

Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača, Općina Pitomača

Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Otočac, Grad Otočac

Uzgajalište bijele ribe sjeverozapadno od otoka Iža, Zadarska županija

Rekonstrukcija postrojenja za intenzivan uzgoj svinja Farma Forkuševci, Općina Viškovci

Intenzivni uzgoj ciprinida u sklopu ribnjaka Draganići, Karlovačka županija

Izgradnja novog groblja i zgrade ceremonijalnog sklopa, Općina Marija Bistrica

Izgradnja prometnice OU7 s pratećom infrastrukturom na predjelu 'Melin' Grada Cresa

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Ramanovci u Općini Kaptol

Izgradnja prometnice u području Zone Brezje u naselju Mihovljan na području Grada Čakovca

Građevina za gospodarenje otpadom Podružnica - Kukuljanovo, k.č. 1574/11, k.o. Kukuljanovo

Vodno-komunalna infrastruktura aglomeracija Garešnica i Hercegovac

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Krapina

Rekonstrukcija prometnih i skladišnih površina te kolosijeka na području teretne luke - bazen Rijeka

Rekonstrukcija prometnih i skladišnih površina te kolosijeka na području terminala za rasute terete Podbok - bazen Bakar

Izmjena zahvata vjetroelektrane VE Mazin - Bruvno 2A, Općina Gračac

Izmjena zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Slatina', Grad Glina