OPUO postupci 2016.

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rogoznica

Izgradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u Gradu Krku

Rekonstrukcija obalnog pojasa Plaža C1 u uvali Čikat na otoku Lošinju

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šipanska Luka na otoku Šipanu

Uređenje obalnog pojasa Treće lučice - Pučišća, Općina Pučišća

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Beli Manastir

Rekonstrukcija Luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

Izmjena vjetroelektrane Vrataruša II na području Grada Senja

Proširenje groblja u naselju Fuškulin, Grad Poreč

Sunčana elektrana Gornji Humac, Općina Pučišća i Općina Selca, otok Brač

Eksploatacija karbonatne mineralne sirovine za industrijsku preradbu na eksploatacijskom polju Parčić i formiranje pristupnog puta, Grad Drniš

Izgradnja male hidroelektrane (MHE) Konavle, Općina Konavle

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja 'Dajla - Belveder' u Gradu Novigradu

Eksploatacija geotermalne vode 'Legrad-1', Općina Legrad i Općina Đelekovec

Rekonstrukcija državne ceste D104 od lokalne ceste LC58086 do trajektne luke Valbiska na otoku Krku

Poslovna zona Novska Jug, Grad Novska

Izmjena tehnološkog procesa mehaničko-biološke obrade otpada i izmjena dijelova ulazno-izlazne zone Regionalnog centra za gospodarenje otpadom 'Piškornica', Općina Koprivnički Ivanec

Komunalno pristanište plovila u Batini, Općina Draž

Rekonstrukcija sustva vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Bjelovar

Izgradnja nerazvrstane ceste na dionici Zaton (Šepurine) - farma krava (Ninski Stanovi)

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda planinarskog doma Jankovac ukupnog kapaciteta 70 ES na k.č. 614, k.o. Slatinski Drenovac, Općina Čačinci

Sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Dugi Rat

Uređenje obale Kale-Vranac i izgradnja pješačkog mosta u Veloj Luci, otok Korčula

Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Božava na Dugom otoku

Rekonstrukcija luke Prvić Šepurine, otok Prvić

Sustav odvodnje aglomeracije Ferdinandovac

Izgradnja niskotlačnog parnog kotla BR2 na lokaciji EL-TO Zagreb

Izgradnja postrojenja za recikliranje otpadnog grita u Zatonu Obrovačkom, Općina Jasenica

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Umag-Savudrija

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bokane i Ćeralije u Općini Voćin

Uređaj za predtretman tehnoloških otpadnih voda postrojenja Meggle Hrvatska d.o.o. kapaciteta obrade 9500 ES, Grad Osijek

Mikropivovara u sklopu postojećeg postrojenja Zagrebačke pivovare d.o.o. na k.č. 3228 i 3217 k.o. Črnomerec, Grad Zagreb

Pretovarna stanica Dubrovnik

Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Blace u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Dogradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa

Rekonstrukcija državne ceste D47, dionica Lipik - Dobrovac

Mala hidroelektrana Barilović na rijeci Korani, Karlovačka županija

Dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Vela Luka

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet županijskog značaja Sućuraj, Općina Sućuraj

Rekonstrukcija državne ceste D34 od obilaznice Valpova do Osijeka D2

Izgradnja pivovare Crafter's na lokaciji naselja Leprovica, Grad Dugo Selo

Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

Vodnokomunalna infrastruktura aglomeracija Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci

Rekonstrukcija objekta za obradu staklenog krša u postojećem postrojenju Vetropack Straža d.d., k.č. 1500/4, k.o. Hum na Sutli

Pogon za preradu maslina u maslinovo ulje maksimalnog kapaciteta prerade 3,5 t/h na k.č. 4664 i 15825/1 k.o. Blato

Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture Zone malog gospodarstva II Grada Valpova

Promjena dijela tehnološkog procesa i povećanje proizvodnje trajnih i polutrajnih suhomesnatih proizvoda u postojećem pogonu tvrtke Dalmesso d.o.o., Općina Klis

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Livade

Sanacija odlagališta otpada Zmajevac na k.č. 2436/1, k.o. Zmajevac, Općina Kneževi Vinogradi

Izgradnja nove odlagališne plohe na odlagalištu otpada Bačanska na području općine Davor

Sanacija i zatvaranje odlagalište otpada 'Klisa' na k.č. 777 i 779, k.o. Otrovanec, Općina Pitomača

Izmjene sanacije i zatvaranje odlagališta 'Jagodnja Gornja' na k.č. 415/1, k.o. Jagodnja Gornja, Općina Polača

Izmjena zahvata sanacije odlagališta neopasnog otpada 'Stražbenica', Općina Gračac

Pregrada na rukavcu starog toka rijeke Drave

Rekonstrukcija postojećeg postrojenja LTH Metalni lijev, Benkovac

Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Krapinske Toplice

Mini hidroelektrane Kučan Ludbreški, Ludbreg i Veliki Bukovec na rijeci Bednji, Varaždinska županija

Izgradnja uvoda DV 110 kV Mraclin - Ludina u TS 110/35 kV Ivanić-Grad

Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Pregrada

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje i rekonstrukcija vodovoda u naselju Klenovica i Smokvica Krmpotska

Građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 1300 tovljenika, 100 krmača i 1 nerasta na k.č. 1484/9 i 1484/11, k.o. Mirkovec, Općina Bedekovčina

Proizvodni, skladišni, distributivni i prodajni centar 'FAGUS d.o.o.', Grad Velika Gorica

Pretovarna stanica Lastovo na k.č. br. 6930/2, k.o. Lastovo, otok Lastovo

Izmjena sanacije odlagališta otpada 'Sv. Kuzam' - etapa I, II, III, Grad Pag

Postrojenje za proizvodnju atmosferskih plinova u radnoj zoni Rakitovec, Grad Velika Gorica

Izgradnja hale za proizvodnju piva - Kukuljanovo, Grad Bakar

Trgovački centar 'Designer Outlet Croatia' s pratećim sadržajima, Općina Rugvica

Rekonstrukcija i dogradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luke Valun, otok Cres

Dogradnja sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Donja Zdenčina

Sustav za navodnjavanje Dravski rit ukupne površine 3 035 ha na području Općine Jagodnjak i Općine Darda, Osječko-baranjska županija

Sanacija eksploatacijskog polja 'Tambura' inertnim građevnim otpadom, Općina Fažana

Uređenje plaže Studenac, Općina Tkon, otok Pašman

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Otok

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Trilj

Pretovarna stanica Mljet

Izmjena u radu bioplinskog postrojenja Osilovac na k.č. 124/2 k.o. Feričanci uvođenjem novih sirovina za pripremu supstrata za anerobnu digestiju, Općina Feričanci

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Pržić', k.č. br. 7898/2, k.o. Cres, Grad Cres

Pretovarna stanica Janjina

Iskop dna i postavljanje pontona unutar lučkog područja Grada Paga

Mala hidroelektrana Krupa na rijeci Krupi, Zadarska županija

Uređenje plaže Banova vila i Škver, Grad Rab

Rekonstrukcija i dogradnja nove obale od servisnog platoa do Mandrača u luci otvorenoj za javni promet Pula

Izgradnja parne kotlovnice 2x35 t/h u TE-TO Zagreb

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Ubli, otok Lastovo

Izmjena zahvata Centar za gospodarenje otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na lokaciji 'Lučino razdolje'

Proširenje plaže Remisens Premium Hotela Kvarner u Opatiji, Grad Opatija

Proširenje plaže Remisens Premium Hotela Ambasador u Opatiji, Grad Opatija

Korištenje fluorspara (CaF2) kao neopasnog otpada u proizvodnji cementa u postrojenjima Sv. Juraj i Sv. Kajo

Izgradnja kompleksa URIHO na Kajzerici u Gradu Zagrebu

Izgradnja nerazvrstane ceste, dionica Jadeki - Grdenci, na području Grada Zaboka

Pogon za proizvodnju sladoleda u Splitu

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Sorinj' - faze sanacije 2, 3 i 4, Grad Rab

Izmjena zahvata sanacije i rekonstrukcija odlagališta otpada 'Vitika' - etape 1, 2, 3, 4 i 5, Grad Đakovo

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Općine Jalžabet

Izvedena obalna građevina i pontonski sklop u akvatoriju Luke Osor, područje Grada Malog Lošinja

Spremnici novih veziva u tvornici KNAUF INSULATION d.o.o.u Varaždinskoj županiji

Izgradnja uvoda dalekovoda DV 110 kV Obrovac – Zadar u TS Benkovac

Rekonstrukcija, uređenje i modernizacija dijela ribnjaka 'Donji Miholjac'

Obilazni vodoopskrbni cjevovod oko Grada Đakova

Rekonstrukcija, uređenje i modernizacija dijela ribnjaka 'Pisarovina'

Izgradnja pristaništa za ribarske brodove i kružnog toka u korijenu uvale Radonja, Općina Selca

Rekonstrukcija, uređenje i modernizacija ribnjaka 'Podunavlje', Općina Bilje

Izgradnja dječjeg vrtića u Ravoj Gori

Rekonstrukcija dijela županijske ceste ŽC4253, dionica Slatinski Drenovac – Jankovac – granica Virovitičko-podravske županije

Izgradnja poslovno – proizvodne zgrade poduzetničkog inkubatora i akceleratora Valpovo

Proizvodna i proizvodno-servisna zgrada, proizvodnja i punjenje vode, Babotok, Općina Kapela

Postrojenje za preradu rajčice i jabuke na k.č. 11968/2 k.o. Metković, Grad Metković, Dubrovačko-neretvanska županija

Uzgajalište u uvali Vlaška na Hvaru, kapaciteta do 80 t/god bijele ribe i 15 t/god školjkaša

Rekonstrukcija postojeće građevine u sklopu postrojenja Ljevaonice Bjelovar

Izmjena zahvata rekonstrukcije/dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica s pripadajućim sustavom odvodnje

Razminiravanje i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima u dunavsko-dravskoj regiji

Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracija Vinkovački vodovod

Eksploatacija geotermalne vode u svrhu poljoprivredne proizvodnje na budućem eksploatacijskom polju 'Bošnjaci-sjever', Vukovarsko-srijemska županija

Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Belica-Držimurec-Turčišće-Podturen

Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Goričan - Donji Kraljevec

Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomerecije Podbrest - Prelog

Izmjena eksploatacije geotermalne vode iz proizvodnih bušotina VC-1 i VC-1A i utisnih bušotina VC-2 Ptk-1 na eksploatacijskom polju 'Velika Ciglena', Grad Bjelovar i Općina Severin

Linija za proizvodnju kečapa Zvijezda, Grad Zagreb

Izgradnja Zanatsko-poslovnog centra Mindel, Lumbarda

Sunčane elektrane Karin (SE Karin) priključne snage do 9,9 MW, područje Grada Obrovca i Grada Benkovca

Sustav javne vodoopskrbe - Područje Liburnija, Primorsko-goranska županija

Uređenje obalnog pojasa - dogradnja postojeće lučke infrastrukture u Drveniku

Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Suhopolje, Gradina i Špišić Bukovica

Proizvodna građevina - ljevaonica aluminija s obradom aluminijskih dijelova za autoindustriju na dijelu k.č. br. 1700/25 i k.č. br. 1700/26, k.o. Čakovec, Gospodarska zona Istok - sjeverni dio Grada Čakovca

Sustav navodnjavanja Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija

Vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na području aglomeracije grada Koprivnice

Rekonstrukcija dalekovoda DV 110 kV Velika Glava - Jelinak, dionica: stup br. 48 - stup br. 76, Šibensko-kninska županija

Sportska luka Budava, Općina Marčana

Komunalna infrastruktura Poslovne zone Dubravica

Sanacija pokosa odvodnog kanala hidroelektrane Čakovec

Zračna luka Brač - produljenje uzletno sletne staze

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Orebić

Rekonstrukcija navoza i radnog platoa u Brodogradilištu Kraljevica

Sanacija odlagališta otpada 'Grginac', k.o. Trojstveni Markovac

Biciklistička staza u naselju Ivanovac – faza I. duljine 2,86 km, Općina Antunovac, Osječko-baranjska županija

Biciklistička staza u naselju Antunovac – faza I. duljine 2,33 km, Općina Antunovac, Osječko-baranjska županija

Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške

Vodoopskrbni sustav Daruvar

Rekonstrukcija i dogradnja pogona za proizvodnju trajnih proizvoda od mesa 'PC Baranjka' na k.č. 3052 k.o. Beli Manastir, Grad Beli Manastir

Građevina gospodarske namjene za prijem, sortiranje, pakiranje voća i povrća s ULO (Ultra Low Oxygen) hladnjačom te proizvodnju sokova, Općina Draž

Rekonstrukcija crpne hidroelektrane Fužine

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Cjepidlake', Općina Đulovac

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Leć', Grad Vodice

Uređenje gradske plaže u Omišu

Proizvodno-poslovna zgrada na dijelu k.č. br. 261/2 i k.č. br. 261/6 k.o. Mravince, Grad Solin

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet i uređenje obalnog pojasa u Kaštel Starom

Izgradnja novog groblja u Strmcu Stubičkom, Općina Stubičke Toplice

Rekonstrukcija nekategorizirane ceste na relaciji Sitnica - Karbuni, Općina Blato

Povećanje kapaciteta uzgajališta tune s 900 t/god na 1400 t/god u uvali Grška, otok Brač

Postrojenje za proizvodnju hladno prešanog ulja kapaciteta prerade sirovine 600 kg/dan na k.č. 1548/2 k.o. Bijelo Brdo, Općina Erdut

Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada 'Muškovo-Ključ' na području Općine Vrbanja

Pretovarna stanica Ogulin

Izmjena zahvata eksploatacije AG i TG kamena na EP Dolit Markam, Grad Omiš

Pogon za proizvodnju piva 'Pivovara Varionica' u Pisarovini

Trajni nasadi badema na površini 14,45 ha s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje na dijelu k.č. broj 2260/1, k.o. Vukšić, Općina Stankovci

Cjevovod na dionici PK Lokve - PK Stinica i uređaj Hrmotine - PK - Lokve na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak

Sustav za navodnjavanje na području Biđ - bosutskog polja, Vukovarsko - srijemska županija

Kolektorska mreža sanitarne odvodnje naselja Baderna, Grad Poreč

Proširenje postojećeg groblja u naselju Veprinac, Grad Opatija

Sustav za navodnjavanje Bunina na površini 127 ha na području Grada Vrgorca, Splitsko - dalmatinska županija

Sanacija obalnih zidova i rekonstrukcija vezova u lučkom bazenu Vranjic - Solin

Uređenje gradske plaže Vruje u Vodicama

Mala hidroelektrana Dora na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju, Karlovačka županija

Izgradnja VODOSPREMA - Vodoopskrbni sustav grada Jastrebarsko

Građevina za gospodarenje neopasnim otpadom k.č. 483, k.o. Valpovo, Starovalpovački put

Izmjena zahvata faze II sanacije odlagališta otpada 'Totovec'

Sustav vodoopskrbe i prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Kutjevo

Sustav vodoopskrbe i prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika

Nadogradnja Laboratorija za motore i vozila na području Grada Zagreba

Izgradnja centralnog skladišta unutar postojećeg pogona za preradu voća i povrća Marinada d.o.o., Grad Slatina

Izmjene zahvata sustava javne odvodnje aglomeracije Zlatar

Izmjene zahvata sustava javne odvodnje aglomeracije Zabok

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Kapela, Bjelovarsko-bilogorska županija

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - UPOV Višnjan, s pripadajućim sustavom odvodnje, Općina Višnjan

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Crikvenica - Selce

Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski

Uređenje plaže istočno od uvale Duboka, Općina Sutivan, otok Brač

Proširenje obale na istočnoj strani luke Postira, Brač

Mala hidroelektrana Odeta 2 na rijeci Mrežnici, Karlovačka županija

Rekonstrukcija dvorca Janković u Suhopolju u centar za posjetitelje sa smještajnim kapacitetima

Rekonstrukcija pogona za preradu mesa Mesna industrija Vajda d.d., Grad Čakovec

Rekonstrukcija državne ceste u D55 u Vinkovcima - Zvonarska ulica, Grad Vinkovci

Izmjena eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Seget -Sjever' na području Općine Seget

Građevina za gospodarenje otpadom unutar poslovno-proizvodne zone Lonići, Bibinje

Zamjena dijela opreme u postojećem pogonu za preradu ribe tvrtke Ancora Commerce d.o.o., Dugopolje

Izgradnja akumulacije i retencije 'Marjanac' i uređenje nizvodnog korita potoka Marjanac, Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska županija

Rekonstrukcija i dogradnja luke Dunat na području Grada Krka

Pogon za preradu proizvoda ribarstva maksimalnog kapaciteta prerade 30 t/dan na k.č. 2094/1 i 2906/23 k.o. Kukuljanovo, Grad Bakar

Luka nautičkog turizma Pašman s pristupnom cestom i šetnicom

Sustav odvodnje aglomeracije Đurđevac

Vodoopskrbni sustav Đurđevac

Centar za posjetitelje u sklopu sportsko-rekreacijskog centra Račice u Vodicama

Izgradnja spojne ceste državnih cesta D1 i D24 duljine 650 m

Izgradnja sabirne sjeverne prometnice ugostiteljsko-turističke zone T1 u Tučepima

Izgradnja Geo-info centra u naselju Voćin

Terminal za kruzere i trgovački centar u luci Gruž, Dubrovnik

Uređenje rekreacijskog područja uz jezero Raminac, Grad Lipik

Vodoopskrba na području visoke zone Općine Martijanec - Rivalno s vodotornjem 'Rukljevina' i dijela vodoopskrbe visoke zone Donja Poljana, Varaždinska županija

Građevina za proizvodnju čeličnih konstrukcija brodova u Kaštel Sućurcu

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Cres na području Grada Cresa

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Mali Lošinj i Veli Lošinj

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nerezine na području Grada Malog Lošinja

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Martinšćica na području Grada Cresa

Rekonstrukcija državne ceste D24 na relaciji Lug Zabočki - Zlatar Bistrica

Uređenje plaže Starine u Pirovcu

Zahvaćanje mineralnih i termalnih voda za zdravstvene i balneološke potrebe u Gradu Splitu

Rekonstrukcija i dogradnja luke nautičkog turizma Supetarska Draga na otoku Rabu

Proizvodno-skladišna hala 'Dracomerx', Gospodarska zona Kukuzovac, Grad Sinj

Rekonstrukcija ACI marine Rovinj

Građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 1987 tovljenika na k.č. 2036/1, 2036/2, 2036/3, 2036/4, 2037/1 i 2037/2 k.o. Budrovci, Grad Đakovo

Ugradnja postrojenja za prihvat, privremeno skladištenje i doziranje lebdećeg pepela u u tvornici Sv. Juraj, Splitsko-dalmatinska županija

Pogon za preradu ribe Benkovac na k.č. 148/337 k.o. Šopot, Zadarska županija

Reciklažno dvorište za građevni otpad na dijelu k.č. br. 802/1, k.o. Barbat, Grad Rab

Pogon za preradu i konzerviranje mesnih proizvoda, Općina Ružić

Pivnica s mikropivovarom u Gradu Karlovcu

Mala hidroelektrana Zelena na rijeci Bednji u Gradu Ludbregu

Sustav odvodnje južne Baranje – kanalizacijski kolektor naselja Kopačevo, Vardarac i Lug, spojni cjevovod Kopačevo – Bilje i Vardarac – Bilje s crpnim stanicama, Osječko-baranjska županija

Izmjena zahvata Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije na lokaciji Lećevica

Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u naselju Tar, Općina Tar-Vabriga

Dogradnja građevina za intenzivan uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 1968 tovljenika i izgradnje linije za sušenje zrna na k.č. 2381/4 k.o. Gundinci, Općina Gundinci

Mini hidroelektrane Kućan Ludbreški, Ludbreg i Veliki Bukovec na rijeci Bednji, Varaždinska županija

Sunčane elektrane Hrvace-1 i Hrvace-2 u Općini Hrvace

Rekonstrukcija objekata klaonice i prerade mesa, Općina Borovo

Uvođenje tehnološke linije za proizvodnju voćnog vina (Somersby) u postojećem pogonu pivovare Carlsberg Croatia d.o.o. u Koprivnici

Vodoopskrbni sustav dijela naselja Nova Sela, Grad Trilj

Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste na k.č. 1727 k.o. Donja Dubrava

Priključni dalekovod 2x110 kV Krasica - INA rafinerija nafte Rijeka i TS 110/35 kV INA RNR - TS 400

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Bukovina', Grad Čazma

Građevina za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na k.č. 4132/37 k.o. Dubrava, Grad Šibenik

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Božino brdo' u Iloku

Rekonstrukcija državne ceste D3 jug i županijske ceste ŽC 3010, Blaževdol - Blaškovec, Grad Sveti Ivan Zelina

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Obrovca

Rekonstrukcija betonare i industrijskog kolosijeka u Radnoj zoni R-27 Kukuljanovo

Trgovački centar Max Stoja u Puli

Uređenje plaže od Slavinja do Ravnica u Omišu

Dogradnja pogona za preradu proizvoda ribarstva i povećanja kapaciteta za pojedinačno zamrzavanje ribe u postojećem postrojenju, Grad Benkovac

Rekonstrukcija obalnog zida i dijela državne ceste DC117 u Komiži, otok Vis

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Čret', Grad Novi Marof

Komunalno pristanište na rijeci Dunav na području Grada Vukovara

Rekonstrukcija i dogradnja dijela građevina poslovno-gospodarskog kompleksa - pogona za guljenje, sjeckanje i pakiranja luka na k.č. 747/4 k.o. Lipovac, Općina Nijemci

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području turističke zone Valalta kod Rovinja

Rekonstrukcija i dogradnja državnih cesta na relaciji Veli Vrh - Pula - Zračna luka Pula

Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica od km 50+900 do km 54+000, Koprivničko-križevačka županija

Uzgajalište bijele ribe godišnjeg kapaciteta do 100 t u uvali Vića bok na otoku Rava, Grad Zadar

Djelatnost biološke obrade neopasnog otpada na lokaciji Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba

Sustav vodoopskrbe za naselje Gala

Luka nautičkog turizma Brajdica, Grad Rijeka

Rekonstrukcija kotlovskog postrojenja TE Plomin 2 ugradnjom sustava za smanjivanje dušikovih oksida u dimnim plinovima kotla

Poslovna zgrada za preradu gljiva na k.č. br. 605/44 k.o. Pisarovina

Uređenje plaže i prometnice u Jadranovu na području Grada Crikvenice

Rekonstrukcija obale terminala Raša - Bršica luke Rijeka u Općini Raša

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Ulici A. G. Matoša naselja Sveti Ivan Žabno

Građevina za gospodarenje opasnim otpadom unutar gospodarskog kruga Moslavačka Gračenica (CROSCO-STSI)

Nasipavanje i uređenje plaže Osejava, Grad Makarska

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Nova Lipa i Stara Lipa, Grad Požega

Objekt za skladištenje neopasnog otpada na području naselja Vukovina, Grad Velika Gorica

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rugvica - Dugo Selo

Dogradnja obale i izgradnja obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi

Rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju maslinovog ulja u naselju Blizna Donja

Centar za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije 'Bikarac' – izgradnja plohe 2 za odlaganje prethodno obrađenog otpada

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Jalžabet