OPUO postupci 2014.

Luka nautičkog turizma Kornati u Biogradu na Moru

Obnova državne ceste D8, dionica most Bistrina - križanje s državnom cestom D414, dužine 5,5 km

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Trstika', Veliki Bukovec

Rekonstrukcija farme za tov svinja planiranog kapaciteta 1440 tovljenika, Mesna industrija Natura d.o.o.

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Krk

Pogon za preradu proizvoda ribarstva - Poslovni park Karlovac, Logorište, kapaciteta prerade 3,27 t/dan, Općina Barilović

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Doroslov kraj Donjeg Miholjca

Rekonstrukcija podmorske 110 kV kabelske veze Slatina (otok Brač) - Travna (otok Hvar), duljine 4,54 km

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja

Rekonstrukcija sustava navodnjavanja Baščica, podsustava Smilčić, II faza, Grad Benkovac

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Tršće u Čabru

Izgradnja podmorskog cjevovoda na spoju vodoopskrbnih sustava otoka Brača i otoka Šolte

Rekonstrukcija operativne obale luke Hvar na otoku Hvaru

Obnova državne ceste D2 dionica Suhopolje - Sladojevci u duljini od 14,8 km

Uređenje plaže Hidrobaza u naselju Štinjan, Grad Pula

Obnova državne ceste D501 (čvor Oštrovica - Meja (Hreljin)) u duljini 7,2 km

Izmjena zahvata sanacije Gradskog odlagališta otpada Županja

Obnova državne ceste D5, dionica Veliki Zdenci - Daruvar, u duljini 15,2 km

Sustav odvodnje Valpovo/Belišće

Novo postrojenje za kalupovanje i lijevanje uz povećanje kapaciteta lijevanja te zamjene peći za emajliranje uz povećenja kapaciteta emajliranja u tvornici Plamen u Požegi

Sanacija, nastavak rada i zatvaranje odlagališta otpada ''Tuk'' na k.č. 2331/5, 2331/6 i dio 2329 k.o. Orahovica, Grad Orahovica

Dalekovod DV 110 kV Gračac - Velika Popina

Rekonstrukcija trase državne ceste D75 na području Općine Vrsar, od granice Općine Funtana do radne zone Neon u duljini 2,34 km

Rekonstrukcija dijela obalnog pojasa u uvali Čikat na otoku Lošinju

Izgradnja pogona za proizvodnju suhomesnatih proizvoda, Općina Čepin

Pretovarna stanica Zabok

Obnova državne ceste D2 Vukovar - Opatovac, dionica 14, u duljini od 13,14 km

Proširenje proizvodnih kapaciteta tvornice za proizvodnju krutih, polutekućih i tekućih oblika lijekova BELUPO d.d. u Koprivnici

Izgradnja male hidroelektrane Curak 1, na području općine Skrad i grada Delnica

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Melak, Općina Lopar

Odlagalište neopasnog otpada Kozjačić, Grad Imotski

Sunčane elektrane Novi Stankovci - zona A4 i Novi Stankovci - zona A5, ukupne proizvodne snage 1,5 MW na dijelu k.č. 97/16 k.o. Velim, Općina Stankovci

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju ''Mironja II'', Općina Dubrovačko primorje

Rekonstrukcija proizvodno-skladišne građevine - dogradnja skladišta i kompresorske stanice te prenamjena postojećeg skladišta u proizvodni pogon za proizvodnju cjevaka II faza, Grad Novi Marof

Izgradnja proizvodno-poslovne građevine, pogona za proizvodnju trajnih salama, Općina Čepin

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada Mojanka

Rekonstrukcija luke nautičkog turizma 'Servisni centar Trogir'

Rekonstrukcija državne ceste D46, poddionice 1 od 0+000,00 do 2+885,00 u Preradovićevoj ulici i poddionice 2 od 3+250,00 do 3+741,00 km u Pavićevoj ulici, ukupne duijine 3,351 km

Sanacija odlagališta otpada Kurjakana, Grad Novska

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Betina - Murter

Rekonstrukcija mrijestilišta te modernizacija uzgajališta riba i školjaka u uvali Duboka na otoku Hvaru

Pogon za proizvodnju pršuta kapaciteta proizvodnje 4,9 t/dan na dijelu k.č. 4896/1 k.o. Čepin, Općina Čepin

Rekonstrukcija male hidroelektrane agregata biološkog minimuma HE Varaždin

Obnova državne ceste D24, dionica 002, od km 0+000 do km 7+984

Luka nautičkog turizma Otočac-Lučica, Korčula

Postrojenje za preradu mesa kapaciteta 6 t/dan, Đurđevac

Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec

Hidroelektrana Budak instalirane snage 1,7 MW

Rekonstrukcija sustava navodnjavanja Donja Baščica, Općina Posedarje

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Punat

Sustav odvodnje otpadnih voda Grada Metkovića

Uređenje dijela obale u Pučišćima, otok Brač

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Dobrinj na otoku Krku

Luka nautičkog turizma marina Nerezine na području grada Malog Lošinja

Rekonstrukcija podnog skladišta - linija za ekstrudiranje, Đakovo

Obnova državne ceste D56, dionica 001 od km 0+000 do km 20+310 (od Drniša do granice Šibensko-kninske županije)

Obnova državne ceste D38, na dionici 002, kroz Grad Požegu u duljini od 3,66 km

Ljevaonica aluminija u tvornici automobilskih dijelova u Buzetu na k. č. 2379 k. o. Buzet

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko

Pretovarna stanica Biograd na Moru

Obnova državne ceste D75, Pula - Bale u duljini od 15,1 km

Izgradnja tvornice za izradu tjestenine Ragusa d.o.o., Čakovec

Izmještanje dijela trase plinovoda plinovoda Rogatec - Zabok DN 500/50 bar

Izmještanje regionalnog plinovoda Zabok - Kumrovec DN 150/50 bar

Izmjena projekta vjetroelektrane Senj na lokaciji Grad Senj i Općina Brinje

Rekonstrukcija državne ceste D75 u Općini Funtana od granice s gradom Porečom do centra naselja Funtana

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Crkvište'

Brodogradilište za tradicionalnu drvenu brodogradnju u Murteru

Zračno pristanište Rab

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Šljivici, Lovas

Građevina za skladištenje otpada 'Eko-centar Šoići'

Obnova državne ceste D31, dionica 001, od stacionaže km 13+860 (skretanje za Buševec) do stacionaže km 27+310 (Šestak Brdo), ukupne duljine 13,45 km

Uređenje obalnog pojasa u uvali Valbandon, Općina Fažana

Rekonstrukcija državne ceste D100, dionica Osor - Nerezine, duljine 2,5 km

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Kupinovica, otok Brač

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Črišnjeva

Rekonstrukcija državne ceste D28, dionica: Haganj - Markovac Križevački, duljine 10,43 km

Sustav prikupljanja i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Đakovo

Obnova državne ceste D6 Stative - Borlin, dionica: 001 od km 27+140 do km 30+710, duljine 3,57 km

Rekonstrukcija luke nautičkog turizma Baška Voda

Građevina za intenzivan uzgoj tovljenika kapaciteta 1440 komada, Općina Bebrina

Bušotinski radni prostor Go-10, priključni plinovod, signalni i energetski kabel, te priključak bušotine Go-10 na ulazni razdjelnik PS Gola-duboka

Zamjena plamenika i priključne instalacije za prirodni plin na lokaciji postrojenja Karlovačka pivovara d.o.o. u Karlovcu

Sanacija odlagališta otpada 'Zmajevac', Općina Kneževi Vinogradi

Rekonstrukcija državne ceste D74, Šaša - Bednja, dionica 001, duljine 3,58 km, Općina Bednja

Uređenje dijela obalnog pojasa Vodice-Tribunj-Srima

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Virovitica

Uređenje obalnog pojasa u naselju Pakoštane

Rekonstrukcija HE Varaždin

Izmještanje trase plinovoda Donji Miholjac - Osijek DN 300/50 bar

Obnova državne ceste D49 na dionici 001 Batrina - čvor Lužani (A3) duljine 2,25 km

Sanacija odlagališta građevinskog otpada u području Pećine-Campanož, Medulin

Sanacija odlagališta građevnog otpada 'Turnina', Grad Rovinj

Obnova državne ceste D209, dionica: Mursko Središće - Slemenice

Turistička zona Zatoglav - Kalebova luka na području Općine Rogoznica

Sanacija odlagališta otpada 'Strm Breg', Općina Feričanci

Uređenje plaže 'Kostabela' u Rijeci

Obnova državne ceste DC3, dionica: Donji Pustakovec - Mala Subotica - Štefanec

Rekonstrukcija postojeće građevine (strojobravarske radionice) za ugradnju strojeva za taljenje, lijevanje i obradu aluminijskih legura, Breznički Hum

Rekonstrukcija i dogradnja luke Baška na otoku Krku

Rekonstrukcija dijela obalne prometnice s uređenjem šetnice i kupališta u Rovanjskoj, Općina Jasenice

Hangar za privremeno i lagano održavanje aviona s uredskom zgradom i priručnim skladišnim prostorom na području Grada Velika Gorica, k.o. Pleso

Reciklažno dvorište u obuhvatu odlagališta komunalnog otpada 'Gmajna' u Glini

Rekonstrukcija spoja na granični prijelaz 'Goričan' na autocesti A4: granični prijelaz 'Goričan' (granica R. Mađarske) - Varaždin - Zagreb (čvoršte A3), dionica Čakovec - Goričan

Rekonstrukcija športske luke 'Pod Liom', Banjole, Općina Medulin

Uređenje lučkog bazena Trnova u luci Kraljevica

Uzgajalište morske ribe i školjkaša u uvali Maslinova (otok Brač)

Rekonstrukcija državne ceste Komiža - Vis na dionici odvojak za Rukavac - Vis, k.o. Vis

Uređenje obalnog pojasa u Starom Gradu na otoku Hvaru

Mala hidroelektrana Krčić

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Pod gaj', otok Šolta

Crpljenje podzemnih voda za potrebe navodnjavanja Lišanskog polja, područje Žažvić

Komunalna infrastruktura industrijske zona Ungarija - istok, Umag

Zaštitne građevine u moru u luci Jelsa, otok Hvar

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Prudnica' i u istražnom prostoru 'Prudnica 2', Općina Mali Bukovec

Sanacija odlagališta komunalnog otpada 'Razbojište', Općina Perušić

Izgradnja glavnih kolektora odvodnje otpadnih i oborinskih voda te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji tvrtke Gavrilović d.o.o. u Petrinji

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Sorinj' na otoku Rabu - izgradnja pretovarne stanice

Postrojenje za proizvodnju maslinovog ulja 'Maestrale', k.č. 5034, k.o. Mali Lošinj, Mali Lošinj

Pogon za preradu plastike i gume kapaciteta 9 t/dan u Industrijskoj zoni k.o. Štikada, Općina Lovinac

Uređenje dijela obale u uvali Sutomišćica, Općina Preko

Rekonstrukcija ljevaonice aluminija Roč, Grad Buzet

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Sitnica' na otoku Korčuli

Valobran na nosivim stupovima u marini i brodogradilištu Betina na otoku Murteru

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Sović Laz' u Delnicama - izgradnja pretovarne stanice

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Pržić' na otoku Cresu - izgradnja pretovarne stanice

Izmjene i dopune zahvata sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Nova Gradiška - smanjenje kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (22 100 ES) i dogradnja sustava vodoopskrbe aglomeracije Nova Gradiška

Rekonstrukcija postrojenja za obradu otpadnih voda Agrolaguna d.d., Poreč

Povećanje kapaciteta crpljenja prirodne mineralne vode za potrebe punionice bezalkoholnih pića i izvorske vode u Svetojanskim Toplicama

Izgradnja proizvodne građevine - pekare na k.č. 4786/53 i 4786/54 k.o. Vinjani

Stambeno-gospodarska građevina s uljarom kapaciteta prerade maslina 1 t/dan na dijelu k.č. 184/1 k.o. Lovreč

Uređenje plaže uz uvalu Saline u Turističkom naselju Valalta u Rovinju

Rekonstrukcija i dogradnja čvora Sveta Helena na autocesti A4 Zagreb - Goričan

Uređenje dijela obale u naselju Rogač, otok Šolta

Izmjena zahvata željezničke pruge Gradec - Sveti Ivan Žabno

Betonara nazivnog kapaciteta 60 m3/sat na k.č. 401/11 i 401/22 k.o. Staro Topolje, Općina Donji Andrijevci

Postrojenje za proizvodnju stočne hrane za životinje kapaciteta 120 t/dan, Općina Čačinci

Rekonstrukcija pogona SM1 tvrtke PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb, na lokaciji Savski Marof