OPUO postupci 2013.

Uređenje dijela obale uvale Vlačica u Supetru

Postrojenje za proizvodnju energetskih pločica u poslovnoj zoni Nova Gradiška

Rekonstrukcija magistralnog plinovoda DN 400/50 bar i izgradnje odvojnog plinovoda za MRS Slavonski Brod istok

Objekti niskogradnje i visokogradnje na lučkom pozadinskom skladištu Škrljevo

Turističko privezište na Punti Radman u Petrčanima

Izmjena zahvata vjetroelektrane ST3-1/2 Visoka-Zelovo: promjena mikrolokacija četiri vjetroagregata

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska

Rekonstrukcija luke Opatija

Rekonstrukcija proizvodne hale i upravne zgrade za proizvodnju svježe tjestenine i ekstrudiranih proizvoda za pekarstvo, Ivanić-Grad

Crpljenje podzemne vode iz bušotine BU-1 i nove linije za punjenje PET boca u punionici vode na lokaciji k.č. 724/7 k.o. Kosore, Grad Vrlika

Izgradnja proizvodne građevine za proizvodnju boja i lakova Chromos-Svjetlost, Lužani

Privezište Čikat 1 u uvali Čikat na otoku Lošinju

Odlagalište otpada 'Lončarica Velika', Grad Osijek

Proširenje eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Prudnica', Općina Mali Bukovec

Postrojenje za obradu i preradu mlijeka kapaciteta 10 t/dan prerađenog mlijeka, Općina Promina

Promjena sanacijskog materijala za sanaciju eksploatacijskog polja gipsa 'Slane stine - Karakašica'

Izmjene i dopune zahvata sanacije odlagališta otpada 'Kalvarija', Grad Mali Lošinj

Luka nautičkog turizma Vela Luka na Korčuli

Vodocrpilište Đurđenovac

Odlagalište otpada 'Medvedov jarek', Grad Klanjec

Betonara ukupnog kapaciteta 105 m3/h, k.č. 2226/3 k.o. Županja, Grad Županja

Sustav odvodnje Betina - Murter i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 17 300 ES, općine Tisno i Murter

Izmjena dijela postojeće građevine za privremeno skladištenje opasnog i neopasnog otpada - ugradnja uređaja za obradu tekućeg opasnog otpada, zauljenih voda i emulzija u Zaboku

Uređenje dijela obalnog pojasa plaže Donji Ratac - Tučepi s prilagodbom za osobe s invaliditetom

Uređenje plaže Kamena, Tučepi

Rekonstrukcija i sanacija kupališta Stoja, Pula

Izmjene i dopune zahvata sanacije odlagališta otpada 'Sović Laz' u Delnicama

Izmjene i dopune zahvata sanacije odlagališta otpada 'Sorinj' na otoku Rabu

Izmjene i dopune zahvata sanacije odlagališta otpada 'Treskavac' u Vrbniku na otoku Krku

Vodoopskrba i odvodnja aglomeracije Valpovo - Belišće

Sanacija odlagališta otpada Ivančino brdo, Grad Križevci

Poslovna građevina 'ARENA OFFICE PARK' na Laništu

Luka nautičkog turizma u uvali Radonja, predjel Žaganj dolac u općini Selca, otok Brač

Izmjena dubine iskopa gline sa 195 m n.m. na 185 m n.m. unutar eksploatacijskog polja 'Cukavec II', Općina Gornji Kneginec

Građevina za intenzivni uzgoj tovljenika kapaciteta 1440 komada na k.č. 598 i 599, k.o. Šumeće, Općina Bebrina

Izgradnja uređaja za uparavanje na lokaciji postrojenja za proizvodnju kvasca na k.č. 3798/8 k.o. Laduč

Izgradnja poslovne građevine za preradu ribe kapaciteta do 20 t/dan u naselju Mrkopalj

Gospodarska građevina za preradu ribe dnevnog kapaciteta prerade 2300 kg, Općina Bibinje

Luka nautičkog turizma Otočac-Lučica, Korčula

Izmjene i dopune zahvata sanacije odlagališta otpada 'Pržić' na otoku Cresu

Kombinirana postaja za opskrbu gorivima cestovnih vozila i plovila na području Grada Dubrovnika

Izmjena i dopuna zahvata izgradnje termoelektrane na drvnu biomasu 20 MWel Koprivnički Ivanec

Luka nautičkog turizma Velopin, Mali Lošinj

Postrojenje za proizvodnju i preradu ulja i masti biljnog ili životinjskog podrijetla 'Uljara Nadin', Grad Benkovac

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Javorov vrh - Stubica', Općina Brinje

Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreže naselja Ivanovac, Općina Antunovac

Postrojenje za hlađenje, smrzavanje, skladištenje, pakiranje i otpremu proizvoda ribarstva kapaciteta prerade 24 t/dan, Grad Benkovac

Sustav javne odvodnje Zabok

Komunalno servisna zona Lokva Vidotto, Rovinj

Proširenje eksploatacijskog polja građevnog pijeska 'Prodorina', Općina Lukač'

Rekonstrukcija i dogradnja putničkog terminala Zračne luke Split - Kaštela

Povećanje obuhvata sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta u Totovcu i izgradnje reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad te tri plohe za odlaganje otpada koji sadržji azbest

Izgradnja tri nova peradarnika na postojećoj peradarskoj farmi u naselju Delovi, Općina Novigrad Podravski

Postrojenje za preradu maslinovog ulja na k.č. 4866/2 k.o Pučišća, Općina Pučišća

Luka nautičkog turizma PARENTIUM u Zelenoj laguni u Poreču

Uređenje obalnog pojasa u uvali Soline u općini Sukošan

Pogon za proizvodnju drvenog peleta Brinje, Općina Brinje

Pogon za proizvodnju drvnog peleta u sklopu revitalizacije drvne industrije u Pakracu

Postrojenje za prihvat i distribuciju vode iz bunara za potrebe tehnološkog procesa i navodnjavanja zelenih površina u CEMEX Hrvatska d.d. za pogon Sveti Kajo u Solinu

Postrojenje za prihvat i distribuciju vode iz bunara za potrebe tehnološkog procesa i navodnjavanja zelenih površina u CEMEX Hrvatska d.d. za pogon Sveti Juraj u Kaštel Sućurcu

Zamjena kupolnih koksnih peći na hladni zrak sa srednje frekventnim indukcionim pećima u postrojenju Ferro-Preis d.o.o., Grad Čakovec

Postojeće uzgajalište bijele ribe tvrtke Klismar Split d.o.o. na području uvale Peleš, Općina Rogoznica

Sanacija odlagališta otpada 'Treskavac', Općina Vrbnik

II. faza izgradnje ribarske luke Klenovica na području grada Novog Vinodolskog

Izmjena dijela trase brze ceste Dubrovnik (Osojnik) - Debeli Brijeg: dionica Plat - Čilipi

Postavljanje plivajućih gatova u uvali Jazine u gradu Zadru

Sanacija odlagališta otpada Prapratna i Salbun, Općina Sućuraj

Medara - postrojenje za preradu, pakiranje i skladištenje meda i pčelinjih proizvoda kapaciteta oko 4 t/dan na području Općine Cerovlje

Klaonica, rasjekaonica dnevnog kapaciteta 29 UG i stočnog depoa 50 UG u zoni proizvodne i poslovne namjene 'Brečevići' u Općini Tinjan

Uređenje vodnog režima sliva i višenamjenskog korištenja Karašice

Luka otvorena za javni promet i luka nautičkog turizma Sućuraj

Izgradnja otpremno-purifikacijskog centra za školjkaše u uvali Sveti Petar u Šibeniku

Riblja farma Aqua Campus, Gospodarska zona Jalševac, Grad Jastrebarsko

Postrojenje za proizvodnju hrane za životinje u Općini Brckovljani

Luka Santa Marina u općini Tar Vabriga u Istarskoj županiji

Izmjene i dopune zahvata Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica, Koprivnički Ivanec

Sanacija i rekonstrukcija tankerske luke Bakar

Rekonstrukcija dijela zgrade punionice boca Zagrebačke pivovare za ugradnju proizvodne linije za limenke, Grad Zagreb

Poslovno-proizvodni kompleks asfaltne baze i betonare u radnoj zoni Stupnik

Izgradnja zaštitnih građevina na obali rijeke Zrmanje

Postrojenje za preradu šumskih plodova u proizvodno-poslovnoj zoni 'Brečevići' na području općine Tinjan

Proizvodna građevina - klaonica, rasjekaonica i prerada mesa u mesne proizvode, Grad Sisak

Građevina za skladištenje i oporabu baterija i akumulatora (s prostorom za taljenje olova) u gospodarskoj zoni Cubinec, Grad Križevci

Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture gospodarske zone 'Čaporice-zapad', Grad Trilj

Postrojenje za preradu, pakiranje i skladištenje voća i povrća dnevnog kapaciteta oko 2,8 tone s povećanjem kapaciteta na oko 12 tona/dan, Grad Pula

Dogradnja proizvodnog pogona - pekarne, Grad Osijek

Postrojenje za preradu slatkovodne ribe u općini Čačinci

Postrojenje s proizvodnim programima za kiseli kupus, repu i ocat na području općine Petrijanec

Postrojenje za preradu voća i povrća 8.000 t/g Marinada d.o.o., Slatina

Nastavak modernizacije Čeličane u ABS Sisak d.o.o. uz zadržavanje postojećeg proizvodnog kapaciteta

Postrojenje prerade mesa u Poličniku maksimalnog kapaciteta 300 t mesnih proizvoda mjesečno

Uređenje gradske plaže u uvali Lone u Rovinju

Rekonstrukcija i dogradnja obale luke Milna (Brač), predjel Racić

Rekonstrukcija i dogradnja luke Crni Molo u Crikvenici

Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra 'Grobnik', Općina Čavle

Reciklažno dvorište za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada na lokaciji Buzet

Postrojenje za preradu proizvoda ribarstva u poslovnoj zoni Grabi, Općina Poličnik