PUO postupci 2018.

Eksploatacija ciglarske gline na postojećem eksploatacijskom polju 'Cerje Tužno'

Obilaznica grada Umaga

Rekonstrukcija nautičke luke i luke za javni promet Bunarina, Grad Pula

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Hrvatski Leksovac - Karlovac