OPUO postupci 2018.

Farma za tov junadi 'Donji Šarampov', k.o. Šarampov, Grad Ivanić-Grad

Mala hidroelektrana Trnovica snage 11kW, Općina Jelenje

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Novi Dvori' – FAZE 1, 2, 5, 8, 9, 10 i 11, Zagrebačka županija

Proširenje groblja u naselju Pićan

Mala hidroelektrana 'Krčić 4' snage 200kW, Grad Knin

Rekonstrukcija industrijskog dvorišta - izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad sa skladištem otpadnog željeza na k.č. br. 8673/5 k.o. Varaždin

Nova luka Korčula na lokaciji Polačišta

Mala protočna hidroelektrana 'Krčić Polača', snage 1,5 MW, Grad Knin