OPUO postupci 2018.

Mala hidroelektrana Jadro na rijeci Jadro

Crpljenje podzemne vode iz nove bušotine 'EZ-1' na k.č.br. 1386/2 k.o. Rečica

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Rajić

Izgradnja novog groblja Žegoti u Kastvu

Uklanjanje nanosa na utoku Rječine u more

Izgradnja dodatnog podmorskog cjevovoda na spoju vodoopskrbnih sustava Omiša i Brača

Sustav odvodnje i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda naselja Sirova Katalena, Grad Đurđevac

Izgradnja gospodarske farme – staje muznih krava sa spremištem poljoprivredne mehanizacije, horizontalnim silosima te bunarom za crpljenje podzemne vode na k.č. 2767 k.o. Preseka

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Selce na području Grada Crikvenice

Izmijenjeni pomorsko putnički terminal u Veloj Luci, Dubrovačko-neretvanska županija

Povećanje kapaciteta crpljenja podzemne vode na k.č.br. 4023 k.o. Poreč

Izmjena zahvata eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Loskunja, Općina Krnjak

Izmjene unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika „Zebanec“ izradom bušotine Selnica-1 Istok (Sel-1Is), Općina Selnica, Međimurska županija

Rekonstrukcija objekta za rasijecanje i proizvodnju mesnih proizvoda na k.č.br. 687/1 k.o. Pušća

Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje pogona za preradu i konzerviranje mesa u Općini Veliko Trgovišće

Opremanje pogona male pivovare „Brew pub“ u Karlovcu

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i dogradnja mreže odvodnje otpadnih voda na području Gnojišća u Općini Kukljica na Otoku Ugljanu

Pretovarna stanica Slunj u obuhvatu odlagališta ¨Pavlovac¨ na području Grada Slunja, Karlovačka županija

Izmjena eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Grbovača

Pomoćno-poslovna građevina: postrojenje za proizvodnju piva na k.č. 4780/4 k.o. Slavonski Brod, Grad Slavonski Brod

Gospodarenje opasnim otpadom u postojećoj građevini na lokaciji Strojarska bb, Sesvetski Kraljevec

Mala hidroelektrana Subocka na vodotoku Subocka, Sisačko-moslavačka županija

Nova tehnološka proizvodnja fermentiranih sireva na lokaciji postojeće proizvodnje Paške sirane d.d. u Pagu, Grad Pag

Rekonstrukcija i prenamjena postojeće proizvodno-poslovne hale u mini pivovaru Nova Runda, Grad Zabok

Sunčana elektrana Orlec Trinket – zapad

Izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta komunalnog otpada 'Sović-Laz', Grad Delnice

Izmjena zahvata sustava javne odvodnje i uređaj za pročišćavanja otpadnih voda – aglomeracija Pula Sjever

Zgrada autobusnog kolodvora u Pazinu

Izrada i privođenje eksploataciji nove eksp. bušotine Ivana E-2 R na plinskom polju Ivana i dvije nove eksp. bušotine Annamaria A-13 DIR i Annamaria A-14 DIR na plinskom polju Annamaria na eksp. polju ugljikovodika 'Sjeverni jadran'

Proširenje akvatorija marine 'Lav' i izgradnja dodatnih plažnih sadržaja hotelskog kompleksa Le Meridien 'Lav', Općina Podstrana

Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja Suha Katalena, Grad Đurđevac

Rekonstrukcija i dogradnja ribarske luke Brižine na dijelu lučkog područja 'Kaštelanski bazen C'

Uklanjanje riječnog nanosa u svrhu održavanja plovnog puta rijeke Dunav na lokaciji Batina

Hala za proizvodnju pekarskih proizvoda u industrijskoj zoni Kukuljanovo, Grad Bakar

Rekonstrukcija državne ceste DC101, dionica 001 od km 9+500 do km 10+870, otok Cres

II. izmjene rekonstrukcije i dogradnje sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split-Solin

Pogon za preradu ribe s hladnjačama u radnoj zoni Dicmo

Dalekovod DV 2x110 kV priključak HE Kosinj na DV 110 kV Otočac-Lički Osik

Građevina za proizvodnju maslinovog ulja na k.č. br. 5908 k.o. Bale

Izrada i privođenje eksploataciji novih eksploatacijskih bušotina Katarina-4 i Marica D na eksploatacijskom polju ugljikovodika 'Marica'

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Kosinac', Općina Drenje, Osječko-baranjska županija

Luka otvorena za javni promet Krilo (Jesenice), Općina Dugi Rat

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šipanska Luka na otoku Šipanu, Grad Dubrovnik

Sanitarna kanalizacija naselja Mikleuš i Borik i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Borik s ispusnom građevinom

Produljenje i proširenje izlazne trake u čvoru Dugopolje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

Uređenje dijela plaže u autokampu Lanterna u Općini Tar-Vabriga

Uljara s kušaonicom u zoni Valtida Piccola u Rovinju

Rekonstrukcija luke nautičkog turizma i luke otvorene za javni promet Bunarina, Grad Pula

Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u naselju Donje Čelo, otok Koločep, Grad Dubrovnik

Plaža U Križa, Franjevački samostan, Grad Hvar

Sustav javne odvodnje s uređajima za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u Općini Primošten

Izgradnja dovodnog cjevovoda kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje, Šibensko-kninska županija

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Gređani i Mužino brdo na području općine Topusko

Nasipavanje plaža na lokacijama Gustirna luka i Tri mosta, Grad Supetar

Prometnica hotelsko-turističko-rekreacijske zone Rudopolje

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području Općine Kapela

Most preko rijeke Kupe na državnoj cesti DC228 u Pokupju s pristupnom cestom na području Grada Karlovca i Grada Ozlja

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora Karlovac – izmjena zahvata izgradnje CGO

Rekonstruirana luka otvorena za javni promet u Trpnju, Općina Trpanj

Postrojenje za proizvodnju pršuta i drugih suhomesnatih proizvoda u Gospodarskoj zoni 'Ravča', Grad Vrgorac

'Groblje 2' u naselju Pićan, Istarska županija

Građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 112 mjesta za krmače i 1 032 mjesta za tovljenike u jednom proizvodnom ciklusu na k.č. 4256 k.o. Virje, Općina Virje

Izgradnja proizvodno-poslovne građevine za proizvodnju didaktičkih učila u gospodarskoj zoni Podi, Općina Dugopolje

Povećanje proizvodnog kapaciteta pogona za sortiranje, preradu i distribuciju ribe u Gaženici

Izmjena odlagališta otpada 'Totovec' zbog izgradnje plohe za odlaganje azbestnog otpada na k. č. 483/2, 484/1, 511, k. o. Totovec, Međimurska županija

Izgradnja sustava odvodnje naselja Lozan i Vukosavljevica te ulice Bukovački vinogradi u naselju Špišić Bukovica, Općina Špišić Bukovica

Dogradnja i povećanje kapaciteta farme za intenzivni uzgoj purana na k.č. 1915/3, 1915/5 i 1915/7 k. o. Stari Slatinik, Općina Brodski Stupnik

Izgradnja turističkog naselja u uvali Duboka Garma (Slatine 2), otok Čiovo

Obnova državne ceste DC36, dionica 001, Blatnica Pokupska – most na kanalu Kupa

Pretovarna stanica Podum na području grada Otočca

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Samograd', Općina Starigrad

Uređenje plaže i šetnice na na predjelu Tila lučica, novo naselje Drašnice

Izmjena eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Selina IV' prelaskom na podzemni način eksploatacije, Općina Kanfanar

Tematski parkovi na području predviđenom za sanaciju eksploatacijskih polja Zajednice, Uspinjača, Zdenčina i Cvajer, Grad Orahovica

Sanacija odlagališta komunalnog otpada 'Jelenčići V' - staro odlagalište, Grad Pazin

Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Gornji Brgat, Dubrovačko-neretvanska županija

Rekonstrukcija i sanacija veza br. 5 u Kaštelanskom bazenu, Kaštel Sućurac

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Macure-Jelenik', Općina Kistanje

Nasip Selnica - Dubovica

Repozicioniranje uzgojnih polja i povećanje uzgojne površine na postojećem uzgajalištu bijele ribe na lokaciji Plavnik, Grad Krk

Rekonstrukcija proizvodne građevine i povećanje kapaciteta potrošnje organskih otapala u postrojenju za proizvodnju dijelova za motorna vozila

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Darda, Uglješ i Švajcarnica na području Općine Darda

Izgradnja istražno-eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č. br.3263 k.o. Požega i crpljenje podzemne vode

Rekonstrukcija i dogradnja pogona za preradu ribe u poslovnoj zoni Grabi, Poličnik

Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Nemetin', područje grada Osijeka

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lopud na području Grada Dubrovnika

Uređenje obale i putničkog pristaništa na lijevoj obali rijeke Save u Slavonskom Brodu

Rekonstrukcija strojarnice hidroelektrane 'Gojak', Grad Ogulin

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Bratiškovački gaj', Grad Skradin

Izmjena zahvata odlagališta neopasnog otpada Doline u Bjelovaru izgradnjom reciklažnog dvorišta

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu

Izgradnja modularnog sustava za obradu plina na MOS stanici Đeletovci, izgradnja kontejnera s utisnom klipnom sisaljkom na bušotinskom radnom prostoru Đt-6 i Đt-7 te prenamjena priključnog naftovoda bušotine Đt-6 u utisni vodovod na EP Đeletovci

Crpljenje podzemne vode u tehnološke svrhe na farmi za tov junadi 'Donji Šarampov' do 65.000 m3/god. na k.č. 715 k.o. Šarampov, Grad Ivanić-Grad

Mala hidroelektrana Trnovica snage 11kW, Općina Jelenje

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Novi Dvori' – FAZE 1, 2, 5, 8, 9, 10 i 11, Zagrebačka županija

Proširenje groblja u naselju Pićan

Mala hidroelektrana 'Krčić 4' snage 200kW, Grad Knin

Rekonstrukcija industrijskog dvorišta - izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad sa skladištem otpadnog željeza na k.č. br. 8673/5 k.o. Varaždin

Nova luka Korčula na lokaciji Polačišta

Mala protočna hidroelektrana 'Krčić Polača', snage 1,5 MW, Grad Knin