OPUO postupci 2018.

Izgradnja dovodnog cjevovoda kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje, Šibensko-kninska županija

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naseljima Gređani i Mužino brdo na području općine Topusko

Nasipavanje plaža na lokacijama Gustirna luka i Tri mosta, Grad Supetar

Prometnica hotelsko-turističko-rekreacijske zone Rudopolje

Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda na području Općine Kapela

Most preko rijeke Kupe na državnoj cesti DC228 u Pokupju s pristupnom cestom na području Grada Karlovca i Grada Ozlja

Centar za gospodarenje otpadom Babina gora Karlovac – izmjena zahvata izgradnje CGO

Rekonstruirana luka otvorena za javni promet u Trpnju, Općina Trpanj

Postrojenje za proizvodnju pršuta i drugih suhomesnatih proizvoda u Gospodarskoj zoni 'Ravča', Grad Vrgorac

'Groblje 2' u naselju Pićan, Istarska županija

Građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 112 mjesta za krmače i 1 032 mjesta za tovljenike u jednom proizvodnom ciklusu na k.č. 4256 k.o. Virje, Općina Virje

Izgradnja proizvodno-poslovne građevine za proizvodnju didaktičkih učila u gospodarskoj zoni Podi, Općina Dugopolje

Povećanje proizvodnog kapaciteta pogona za sortiranje, preradu i distribuciju ribe u Gaženici

Izmjena odlagališta otpada 'Totovec' zbog izgradnje plohe za odlaganje azbestnog otpada na k. č. 483/2, 484/1, 511, k. o. Totovec, Međimurska županija

Izgradnja sustava odvodnje naselja Lozan i Vukosavljevica te ulice Bukovački vinogradi u naselju Špišić Bukovica, Općina Špišić Bukovica

Dogradnja i povećanje kapaciteta farme za intenzivni uzgoj purana na k.č. 1915/3, 1915/5 i 1915/7 k. o. Stari Slatinik, Općina Brodski Stupnik

Izgradnja turističkog naselja u uvali Duboka Garma (Slatine 2), otok Čiovo

Obnova državne ceste DC36, dionica 001, Blatnica Pokupska – most na kanalu Kupa

Pretovarna stanica Podum na području grada Otočca

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada 'Samograd', Općina Starigrad

Uređenje plaže i šetnice na na predjelu Tila lučica, novo naselje Drašnice

Izmjena eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Selina IV' prelaskom na podzemni način eksploatacije, Općina Kanfanar

Tematski parkovi na području predviđenom za sanaciju eksploatacijskih polja Zajednice, Uspinjača, Zdenčina i Cvajer, Grad Orahovica

Sanacija odlagališta komunalnog otpada 'Jelenčići V' - staro odlagalište, Grad Pazin

Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na lokaciji Gornji Brgat, Dubrovačko-neretvanska županija

Rekonstrukcija i sanacija veza br. 5 u Kaštelanskom bazenu, Kaštel Sućurac

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Macure-Jelenik', Općina Kistanje

Nasip Selnica - Dubovica

Repozicioniranje uzgojnih polja i povećanje uzgojne površine na postojećem uzgajalištu bijele ribe na lokaciji Plavnik, Grad Krk

Rekonstrukcija proizvodne građevine i povećanje kapaciteta potrošnje organskih otapala u postrojenju za proizvodnju dijelova za motorna vozila

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u naseljima Darda, Uglješ i Švajcarnica na području Općine Darda

Izgradnja istražno-eksploatacijskog zdenca Z-1 na k.č. br.3263 k.o. Požega i crpljenje podzemne vode

Rekonstrukcija i dogradnja pogona za preradu ribe u poslovnoj zoni Grabi, Poličnik

Izmjena zahvata sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 'Nemetin', područje grada Osijeka

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lopud na području Grada Dubrovnika

Uređenje obale i putničkog pristaništa na lijevoj obali rijeke Save u Slavonskom Brodu

Rekonstrukcija strojarnice hidroelektrane 'Gojak', Grad Ogulin

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Bratiškovački gaj', Grad Skradin

Izmjena zahvata odlagališta neopasnog otpada Doline u Bjelovaru izgradnjom reciklažnog dvorišta

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu

Izgradnja modularnog sustava za obradu plina na MOS stanici Đeletovci, izgradnja kontejnera s utisnom klipnom sisaljkom na bušotinskom radnom prostoru Đt-6 i Đt-7 te prenamjena priključnog naftovoda bušotine Đt-6 u utisni vodovod na EP Đeletovci

Farma za tov junadi 'Donji Šarampov', k.o. Šarampov, Grad Ivanić-Grad

Mala hidroelektrana Trnovica snage 11kW, Općina Jelenje

Izmjena zahvata sanacije odlagališta otpada 'Novi Dvori' – FAZE 1, 2, 5, 8, 9, 10 i 11, Zagrebačka županija

Proširenje groblja u naselju Pićan

Mala hidroelektrana 'Krčić 4' snage 200kW, Grad Knin

Rekonstrukcija industrijskog dvorišta - izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad sa skladištem otpadnog željeza na k.č. br. 8673/5 k.o. Varaždin

Nova luka Korčula na lokaciji Polačišta

Mala protočna hidroelektrana 'Krčić Polača', snage 1,5 MW, Grad Knin